462

ZÁKON

z 9. júla 2002

o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel a predmet

Pre zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v rokoch 1948 - 1989 politickým väzňom na Slovensku vymedzuje tento zákon v nadväznosti na zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov oprávnené osoby, rozsah a spôsob poskytnutia jednorazového finančného príspevku (ďalej len „príspevok") politickým väzňom a ich rodinným príslušníkom a orgán príslušný na poskytnutie príspevku.

§ 2

Oprávnené osoby

(1) Oprávnenou osobou je občan Slovenskej republiky, ktorý bol aspoň tri mesiace väznený a bol rehabilitovaný podľa osobitného predpisu.1)

(2) Ak bola oprávnená osoba podľa odseku 1 väznená aspoň jeden rok, nárok na príspevok (ďalej len „nárok") prechádza jej smrťou na vdovu a vdovca, aj keď uzavreli nové manželstvo a ak ho niet, na deti.

(3) Ak podľa osobitného predpisu1) došlo k rehabilitácii osoby, ktorá bola väznená aspoň tri mesiace a počas väznenia zomrela, nárok na príspevok má vdova alebo vdovec, aj keď uzavreli nové manželstvo, a ak ich niet, deti. Ustanovenia o poskytnutí jednorazového odškodnenia podľa osobitného predpisu1a) nie sú dotknuté.

(4) Osoby podľa odseku 2 a 3 musia byť ku dňu účinnosti tohto zákona občanmi Slovenskej republiky a musia mať na jej území trvalý pobyt.

§ 3

Uplatnenie nároku

(1) O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok vypláca Sociálna poisťovňa (ďalej len „príslušný orgán"). Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Oprávnená osoba môže uplatniť písomne nárok na príslušnom orgáne, a to najneskôr do 31. júla 2004, inak nárok zaniká. Príslušný orgán rozhodne o nároku a priznaný príspevok vyplatí najneskôr do 30. decembra 2004.

(3) Oprávnená osoba je povinná k žiadosti pripojiť doklady preukazujúce opodstatnenosť jej nároku.

(4) Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od správnych poplatkov a súdnych poplatkov.

(5) Príspevok poskytnutý oprávneným osobám nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely poskytnutia sociálnych dávok okrem príspevku poskytovaného podľa § 4 ods. 2.

§ 4

Výška príspevku

(1) Výška príspevku oprávnenej osoby, ktorá bola väznená aspoň jeden rok, je 80 000 Sk. Za každý začatý rok od druhého roku väznenia sa príspevok zvyšuje o 3 000 Sk za rok.

(2) Výška príspevku osôb uvedených v § 2 ods. 2 je polovica príspevku podľa odseku 1. Ak majú nárok viaceré osoby, rozdelí sa príspevok medzi ne rovnakým dielom.

(3) Výška príspevku oprávnenej osoby, ktorá bola väznená aspoň tri mesiace, je 20 000 Sk.

(4) Výška príspevku osôb uvedených v § 2 ods. 3, ktoré majú nárok na príspevok po rehabilitovaných osobách väznených aspoň tri mesiace, je 40 000 Sk a po väznených aspoň jeden rok je 80 000 Sk. Ak majú nárok viaceré osoby, rozdelí sa príspevok medzi ne rovnakým dielom.


§ 5

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

1a) § 27 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.