Vyhláška č. 544/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, určení trov výkonu väzby a určení trov výkonu trestu odňatia slobody

Čiastka 193/2008
Platnosť od 13.12.2008 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 501/2013 Z. z.

544

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2008

o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, určení trov výkonu väzby a určení trov výkonu trestu odňatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. l) a o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., § 102 ods. 1 písm. o) až s) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. a § 373 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) zrážkach z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok (ďalej len „čistá pracovná odmena“) obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „odsúdený“) a o poradí zrážok, ktoré vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“),

b) postupe ústavu s čistou pracovnou odmenou odsúdeného v prípade, ak táto odmena nepodlieha zrážkam,

c) určení trov výkonu väzby,

d) zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvinených a určení ich výšky,

e) určení zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného (ďalej len „zvýšené trovy výkonu trestu“),

f) určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdeného,

g) použití vreckového a úložného odsúdeného.

Zrážky z čistej pracovnej odmeny

§ 2

Zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného

Zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného sa vykonávajú podľa osobitných predpisov.1)

§ 3

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.2)

(2) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa vykonávajú

a) na základe právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia súdu, ktorým bol nariadený výkon rozhodnutia3) zrážkami z čistej pracovnej odmeny na vymoženie výživného oprávnenému,

b) na základe exekučného príkazu podľa osobitného predpisu,4)

c) bez nariadenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného príkazu na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorým je

1. odsúdený,

2. rodič, osvojiteľ poručník, opatrovník a osoba, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, v ktorej zaopatrení sa vyživované dieťa nachádza,

3. plnoleté nezaopatrené vyživované dieťa,5)

4. domov sociálnych služieb,6) špeciálne výchovné zariadenie,7) v ktorom je nezaopatrené vyživované dieťa umiestnené v ústavnej výchove alebo ochrannej výchove, alebo zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.8)

(3) Ak je výkonom rozhodnutia alebo exekučným príkazom vymáhané výživné oprávnenej osoby vyššie ako zrážka podľa odseku 1, posudzuje sa neuhradený rozdiel ako pohľadávka, na ktorú sa vykonávajú ďalšie zrážky podľa § 6 ods. 1; ak je takto vymáhané výživné oprávneného nižšie, prevedie sa zostávajúci rozdiel k sume určenej na zrážky podľa § 6 ods. 2.

§ 4

Zrážky z čistej pracovnej odmeny na úhradu trov výkonu trestu odsúdených

Zrážky z čistej pracovnej odmeny na úhradu trov výkonu trestu podľa osobitného predpisu sa realizujú, aj keď odsúdený je súčasne poberateľom dôchodku a nahrádza trovy výkonu trestu z dôchodku.9)

§ 5

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu, na základe výkonu rozhodnutia správneho orgánu alebo na základe exekučného príkazu alebo na základe dohody o splátkach

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu10) sa vykonávajú

a) na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu o uložení povinnosti

1. nahradiť škodu na majetku štátu v správe ústavu,

2. uhradiť trovy spojené s výkonom väzby,

3. uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby,

4. uhradiť zavinené trovy výkonu trestu,

5. uhradiť zvýšené trovy výkonu trestu,

b) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia správneho orgánu alebo na základe exekučného príkazu,11)

c) na základe dohody o splátkach alebo o odklade platenia podľa osobitného predpisu.12)

(2) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 6 ods. 1.

§ 6

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok ostatných oprávnených

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu13) sa vykonávajú

a) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia alebo na základe exekučného príkazu,14)

b) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktorým bol uložený peňažný trest, pokuta alebo náhrada,15)

c) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na dávkach nemocenského zabezpečenia, výsluhového zabezpečenia, úrazového zabezpečenia,16)

d) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na poistnom, dávkach, náhradách škody, pokutách a penále vyplývajúcich zo sociálneho poistenia,17)

e) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok zdravotného poistenia,18)

f) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok štátnych sociálnych dávok,19)

g) na základe dohody o zrážkach zo mzdy a iných príjmov,20)

h) na základe vzniknutej pohľadávky nezaplatenej úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,8) sociálnej služby alebo jej časti za poskytnutú sociálnu službu, na dávke sociálnej pomoci, peňažnom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažnom príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu.21)

(2) Zrážka podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 3 ods. 3.

§ 7

Použitie vreckového a úložného odsúdeného

Ak odsúdenému prepustenému z výkonu trestu odňatia slobody po rozdelení poslednej pracovnej odmeny patrí vreckové a úložné, tie sa odošlú na ním uvedenú adresu, ak ich súhrn presahuje výšku 7 eur; inak ich ústav použije podľa osobitného predpisu.22) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zrážky podľa § 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, úložné podľa osobitného predpisu23) sa zvyšuje o nevyčerpané sumy zrážok a o sumy, ktoré vzniknú zaokrúhľovaním.

§ 8

Postup ústavu s čistou pracovnou odmenou, ak tieto nepodliehajú zrážkam

Čistú pracovnú odmenu odsúdeného podľa osobitného predpisu,24) ktorá nepodlieha zrážkam, ústav zaeviduje na konto odsúdeného.25)

§ 9

Spoločné ustanovenia

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného sa vykonávajú a vreckové a úložné odsúdeného sa rozdeľuje raz mesačne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; rovnako sa postupuje, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do práce na viacerých pracoviskách alebo premiestnený do iného ústavu; jednotlivé sumy sa zaokrúhľujú na celé eurocenty smerom nadol.

(2) Ak zrážky podľa § 2, 3 a 6 nemožno v kalendárnom mesiaci odoslať na účet oprávneného v banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodu, že ho nemá zriadený, odošlú sa na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak dosiahnu výšku najmenej 7 eur, alebo na adresu oprávneného mimo územia Slovenskej republiky, ak dosiahnu výšku najmenej 34 eur; inak sa zúčtujú na účte cudzích prostriedkov ústavu.

(3) Zrážky na pohľadávku Justičnej pokladnice26) podľa § 6 odošle ústav počas výkonu trestu odsúdeného na jej účet v banke v termíne a spôsobom určenými dohodou uzatvorenou medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Justičnou pokladnicou.

(4) Pri prechode z výkonu väzby do výkonu trestu odňatia slobody a naopak sa spôsob vykonávania zrážok z čistej pracovnej odmeny určuje posledným kalendárnym dňom v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Trovy výkonu väzby a trovy výkonu trestu

§ 10

Zvýšené trovy výkonu väzby

(1) Výška zvýšených trov výkonu väzby27) sa určí ako súčet

a) služobného platu28) príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý mu patrí za každú aj začatú hodinu,

b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel určenej podľa normy spotreby služobného motorového vozidla použitého na prepravu a skutočne najazdených kilometrov,

c) skutočne vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečujúcemu stráženie, dopravu alebo predvedenie obvineného ako náhrada výdavkov pri služobnej ceste.29)

(2) Výška zvýšených trov výkonu väzby obvineného na úteku30) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;31) určí sa za každý aj začatý deň úteku, najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu väzby, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 11

Zvýšené trovy výkonu trestu

(1) Výška zvýšených trov výkonu trestu32) odsúdeného sa určuje podľa § 10 ods. 1.

(2) Výška zvýšených trov výkonu trestu odsúdeného na úteku32) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;31) určí sa za každý aj začatý deň najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu trestu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(3) Ak odsúdeného zadržali a dodali do ústavu príslušníci Policajného zboru, rozhodnutie riaditeľa ústavu sa vydáva na základe podkladov vydaných Policajným zborom do 30 kalendárnych dní od dodania odsúdeného.

(4) Ak sa odsúdený nedovolene vzdialil z nestráženého pracoviska, otvoreného oddelenia alebo sa bezdôvodne včas nevrátil z voľna na opustenie ústavu, výška zvýšených trov výkonu trestu je dvojnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom.31) Zvýšené trovy výkonu trestu sa určia za každý aj začatý deň, najviac za prvých 30 kalendárnych dní, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 12

Spoločné ustanovenia

(1) Ak sa služobným motorovým vozidlom prepravujú viacerí obvinení alebo odsúdení, výška úhrady za zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu sa určí pomerne podľa počtu prepravovaných obvinených alebo odsúdených. Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoční do rôznych cieľových miest, výška úhrady sa určí pomerne podľa počtu skutočne najazdených kilometrov.

(2) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoční spoločne s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, výška úhrady sa určí vo výške cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.33)

(3) V rozhodnutí ústavu o úhrade zvýšených trov výkonu väzby alebo zvýšených trov výkonu trestu podľa odseku 1 sa uvedú kilometre najazdené služobným motorovým vozidlom a zvýšené trovy podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1.


Záverečné ustanovenie

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 276 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 131 ods. 2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

2) § 45 ods. 2 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

3) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

6) § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

7) § 120 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 29 a 45 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

10) § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

12) § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

13) § 45 ods. 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

14) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad § 555 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad § 113 ods. 2 písm. g) zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 148 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

18) Napríklad § 22 ods. 2 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

20) Napríklad § 551 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

22) § 45 ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

23) § 45 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

24) Napríklad § 444 a 449 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 písm. b), c), h), i) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) § 28 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

26) Zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) § 55 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č.127/2008 Z. z.

28) § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

29) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 55 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č.127/2008 Z. z.

31) § 54 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č.127/2008 Z. z.

32) § 92 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.