Zákon č. 127/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby

Čiastka 53/2008
Platnosť od 16.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008

127

ZÁKON

z 26. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Obmedzenie základných práv a slobôd

(1) Počas výkonu väzby je obvinený obmedzený najmä vo výkone práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, práva slobodnej voľby povolania, práva na slobodné užívanie majetku a práva slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo v iných združeniach.

(2) Počas výkonu väzby obvinený nemá právo na štrajk, právo zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich a právo slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke zariadenie.

(3) Obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich a nemôže vykonávať volené a iné verejné funkcie.

(4) Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu väzby obvineného zabezpečuje v jeho mene ústav.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí“ nahrádza citáciou „§ 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

3. V § 7 ods. 5 sa slová „dekompenzačnej cely“ nahrádzajú slovami „kompenzačnej miestnosti“.

4. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred orgán činný v trestnom konaní, súd, obhajcu, osoby a orgány uvedené v § 59 a 60, probačného a mediačného úradníka7) v pracovných dňoch v čase medzi 7.00 h a 18.00 h a v sobotu v čase medzi 7.00 h a 15.00 h na základe ich žiadosti. Pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviesť len po predchádzajúcom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o predvedenie obvineného na deň pracovného pokoja a vo sviatok doručí oprávnený orgán riaditeľovi ústavu najneskôr do 12.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného pred iné orgány alebo osoby podľa odseku 1 a predvedenie mimo ústavu podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, ktorý vo veci koná a po podaní obžaloby predseda senátu alebo samosudca, ktorý vo veci koná.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 13e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

7. V § 12 odsek 7 znie:

(7) Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si obvinený nemohol spôsobiť ujmu na zdraví. Do kompenzačnej miestnosti sa umiestni obvinený na dobu do skončenia príznakov jeho nekontrolovateľného správania. Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie obvineného a musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.8)“.

8. V § 12 sa vypúšťa odsek 10.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 355/2007 Z. z.“.

10. V § 16 odsek 4 znie:

(4) Lekár informuje riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie; riaditeľ ústavu ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.

11. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie ustanovuje osobitný predpis.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 24 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Obvinený má právo dvakrát za mesiac v prítomnosti príslušníka zboru telefonovať 15 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave. Pritom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže pri udelení súhlasu vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní; to neplatí pre telefonovanie obvineného s obhajcom. Obvinený môže s obhajcom telefonovať aj častejšie ako dvakrát za mesiac.

(2) Obvinený môže telefonovať obhajcovi a najviac piatim blízkym osobám,12) ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Zbor je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej finančnej sume. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže v odôvodnených prípadoch povoliť obvinenému telefonovať aj s inou osobou, alebo v inom, ako ústavným poriadkom vyhradenom čase.“.

13. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Zakazuje sa v balíku adresovanému obvinenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby, alebo ohrozenie bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu,13a) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 22 ods. 3 prvá veta znie: „Ak balík obsahuje vec uvedenú v odseku 2 a taká vec sa vracia odosielateľovi prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby.13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) Zákon č. 507/2001 Z. z.“.

15. V § 22 ods. 3 v druhej vete sa za slovo „činom“ vkladá čiarka a slová „správnym deliktom“.

16. V § 23 odsek 1 znie:

(1) Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v slovenskej mene, cudzej mene alebo cenín, ústav ich prevezme a eviduje na konte obvineného; s peňažnými prostriedkami môže obvinený nakladať až po písomnom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.“.

17. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do výkonu väzby alebo počas jej trvania nevydá príkaz podľa odseku 1, peňažné prostriedky v slovenskej mene, cudzej mene alebo ceniny ústav prevezme a eviduje na konte obvineného. Obvinený môže s peňažnými prostriedkami nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

18. V § 23 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „v dobe prepustenia z výkonu väzby; ak ide o cudzinca, do miesta jeho pobytu v Slovenskej republike, ak také nie je, do najbližšieho sídla zastupiteľského úradu štátu cestovného dokladu, ktorého je držiteľom, a ak ide o osobu bez štátneho občianstva, po hranicu v mieste opustenia Slovenskej republiky.“.

19. V § 23 ods. 5 sa písmená a) až d) nahrádzajú písmenami a) a b), ktoré znejú:

a) pohľadávky spojené s výkonom väzby a výkonom trestu,

b) pohľadávky ostatných oprávnených fyzických osôb alebo právnických osôb evidovaných v ústave.“.

20. V § 23 sa vypúšťa odsek 6.

21. Citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa dopĺňa týmito slovami:

„Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 27 ods. 4 sa slová „knižnice v ústave“ nahrádzajú slovami „väzenskej knižnice“.

23. V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

m) dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a pri výkone práce používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky,

n) nosiť preukaz obvineného.“.

24. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30a

Preukaz obvineného

Preukaz obvineného je určený na identifikáciu obvineného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv obvineného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód obvineného.“.

25. V § 32 ods. 2 sa za slová „§ 85,“ vkladajú slová „§ 85a,“ a slová „§ 126,“ sa vypúšťajú.

26. V § 32 ods. 5 sa za slovo „odmeny“ vkladá čiarka a slová „nemocenských dávok21a) a úrazových dávok21b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) § 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21b) § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

27. V § 32 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

(6) Ak obvinený, voči ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa podľa Občianskeho súdneho poriadku;22a) pritom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, ak z nej možno uspokojiť pohľadávku.

(7) Ak bol obvinený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.

(8) Premiestnenie obvineného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.22b)“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a) § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

22b) Napríklad § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

28. V § 32 odsek 9 znie:

(9) Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami22c) môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

22c) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.

29. Doterajší text § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) O zaradení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník zboru najneskôr najbližší pracovný deň po prijatí obvineného do výkonu väzby.“.

30. V nadpise piateho oddielu a v nadpise pod § 38 sa vypúšťa čiarka a slovo „priestupky“.

31. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a za priestupok23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

32. V § 38 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

33. V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo priestupku“.

34. § 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40

Konanie o disciplinárnom previnení

(1) Právo ukladať disciplinárny trest má v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent režimu; o zhabaní veci rozhoduje vedúci oddelenia výkonu väzby.

(2) O disciplinárnom previnení obvineného sa pred uložením disciplinárneho trestu spíše záznam na predpísanom tlačive. Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä označenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uložení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného. Uloženie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvod a dátum uloženia sa zaznamená do osobnej karty obvineného.

(3) Pred uložením disciplinárneho trestu musia byť objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina obvineného. Obvinenému sa pred uložením disciplinárneho trestu musí umožniť, aby sa k veci vyjadril.

(4) Vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží obvinenému na podpis. Ak obvinený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník zboru, v prítomnosti tretej osoby, uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.

(5) Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada najmä na povahu a závažnosť disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, za ktorých bolo spáchané, mieru zavinenia, pohnútky a doterajší postoj obvineného k plneniu povinností.

(6) Disciplinárny trest možno obvinenému uložiť do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru alebo zamestnanec zboru v ústave, najneskôr však do jedného roka odo dňa jeho spáchania.

(7) Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.

(8) Ak nie je disciplinárne previnenie závažné, alebo obvinený sa takéhoto konania dopustil prvýkrát, možno previnenie riešiť aj pohovorom bez uloženia disciplinárneho trestu; o pohovore príslušník zboru urobí záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive.“.

35. Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠40a

Dôkazné prostriedky

V konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď obvineného alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne a to takým spôsobom, aby ich bolo možno preveriť. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie skutku, príslušník zboru je oprávnený zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie obvineného nezbavuje príslušníkov zboru povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami preveriť všetky okolnosti skutku.

§ 40b

Oznámenie rozhodnutia

(1) Uloženie disciplinárneho trestu sa vykoná rozhodnutím na predpísanom tlačive. Rozhodnutie sa oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia obvinenému, ak obvinený o to požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia.

(2) Obvinený potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom; ak to odmietne, použije sa postup podľa § 40 ods. 4. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

§ 40c

Opravný prostriedok

(1) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je sťažnosť.

(2) Obvinený má právo do troch dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podať proti nemu sťažnosť. Odkladný účinok má len sťažnosť proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis.25a)

(3) Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu prepadnutia veci a rozhodnutiu o zhabaní veci môže podať sťažnosť obvinený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka.

(4) O sťažnosti rozhodne do piatich pracovných dní od jej podania najbližšie nadriadený toho, kto sťažnosťou napadnuté rozhodnutie vydal.

§ 40d

Podanie opravného prostriedku

Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40c možno podať písomne alebo ústne príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil alebo jeho najbližšie nadriadenému. Ak bola sťažnosť podaná písomne, vyznačí sa na nej dátum jej prevzatia príslušníkom zboru. O sťažnosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody sťažnosti a dátum podania.

§ 40e

Konanie o opravnom prostriedku

(1) Ak je sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podaná v lehote podľa § 40c ods. 2, príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je povinný preskúmať najmä, či je preukázané, že sa disciplinárne previnenie stalo, či ho spáchal obvinený, či skutok je disciplinárnym previnením. Súčasne preskúma, či nebola prekročená disciplinárna právomoc príslušníka zboru, ktorý disciplinárny trest uložil.

(2) Príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu

a) zamietne sťažnosť, ak bola podaná oneskorene,

b) zamietne sťažnosť, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané a uložený disciplinárny trest je úmerný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia,

c) zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané, ale uložený disciplinárny trest je vzhľadom na závažnosť spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny,

d) zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak neboli dostatočne objasnené všetky skutočnosti, ktoré sú pre uloženie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajšie dôkazy pre rozhodnutie nedostatočné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil. V ďalšom konaní nemôže dôjsť k zmene rozhodnutia v neprospech obvineného. Proti novému rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu má obvinený právo podať sťažnosť,

e) zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak nie je preukázané, že sa obvinený disciplinárneho previnenia dopustil.

(3) Rozhodnutie o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu príslušník zboru písomne odôvodní na predpísanom tlačive.

§ 40f

Započítanie disciplinárneho trestu

Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40e ods. 2 písm. c) a d) sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol aspoň sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) Napríklad § 70 Trestného poriadku.“.

36. V § 42 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

37. § 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník zboru s vyššou disciplinárnou právomocou; záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty obvineného.“.

38. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený.“.

39. § 44 znie:

㤠44

(1) Na organizovaní vzdelávacích, osvetových a záujmových aktivít pre obvinených umiestnených v oddiele so zmierneným režimom sa môžu podieľať aj štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby, záujmové združenia občanov, cirkvi, náboženské spoločnosti, nadácie a charitatívne organizácie, ktoré pôsobia v súlade s osobitnými predpismi;26) podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a schválenie predloženého projektu aktivít.

(2) Obvinený má právo na poskytnutie pomoci orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov.27)

(3) Obvinený má právo na poskytovanie duchovnej služby v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch a podľa pravidiel výkonu náboženských úkonov dohodnutých medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami a ústavom podľa osobitných predpisov.28)

(4) Duchovné služby môžu poskytovať len osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť na základe poverenia štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

(5) Duchovné služby obvinenému v kolúznej väzbe možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu; to neplatí, ak duchovnú službu poskytuje väzenský kaplán alebo duchovný ústavu. Väzenský kaplán a duchovný ústavu vedie o poskytnutí duchovnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo sudcovi.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27 a 28 znejú:

26) Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28) Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z. a Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.

40. V § 50 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

41. V § 54 ods. 1 sa za slová „z pracovnej odmeny“ vkladá čiarka a slová „nemocenských dávok a úrazových dávok“.

42. V § 54 ods. 3 písm. a) sa číslica odkazu k poznámke pod čiarou „28“ nahrádza číslicou „29“.

43. V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a z rozpočtu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2, je povinný nahradiť ju na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

44. § 56 vrátane nadpisu znie:

㤠56

Spoločné ustanovenia

(1) Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby

a) od obvineného, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný vinným a vyhostený alebo vydaný do cudziny, ak je zrejmé, že vymáhanie trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby by bolo neúčelné a nehospodárne,

b) ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,

c) ak vymáhanie trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu väzby je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,

d) ak je zrejmé, že majetok obvineného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,

e) ak sa v období troch rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,

f) ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov obvineného.

(2) Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby, ak pohľadávka spojená s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby sa premlčala a obvinený vzniesol námietku premlčania.

(3) Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

(4) Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Obvinený sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje.

(5) Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje primerane podľa odsekov 1 až 4.

(6) Ak obvinený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu, sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.40)

(7) Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýšených trovách výkonu väzby a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa premlčí po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.“.

45. V § 57 ods. 2 slovo „alebo“ za slovom „podmienkam“ sa nahrádza slovom „a“.

46. V § 61 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

47. V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

48. V § 65 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

49. V § 65 ods. 4 sa vypúšťajú slová „zrážkami zo mzdy podľa osobitných predpisov“.

50. V § 65 v odsekoch 4 až 8 za slovo „zboru“ sa vkladajú slová „alebo ústavu“.

51. V § 66 písmená k) až m) znejú:

k) nosení preukazu obvineného,

l) zrážkach z pracovnej odmeny a poradí zrážok u obvineného,

m) určení trov výkonu väzby,“.

52. § 66 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

n) určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,

o) určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného.“.

53. § 67 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 3 písm. b) sa vzťahujú aj na obvinených, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.