Nariadenie vlády č. 41/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010
Účinnosť od 10.02.2010

OBSAH

41

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „na 50 eurocentov smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na najbližších desať eurocentov smerom nahor“.

2. V § 3 ods. 4 druhá veta znie: „Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.“.

3. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010

Ustanoveniami tohto nariadenia účinnými od 10. februára 2010 sa spravuje výška pracovných taríf obvinených a odsúdených od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.“.

4. Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách mesačne)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov140,40152,40164,90269,90
2od 5 do 10 rokov146,70158,60172,20281,90
3nad 10 rokov152,90165,40179,40293,30

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov0,8070,8760,9481,551
2od 5 do 10 rokov0,8430,9110,9901,620
3nad 10 rokov0,8790,9511,0311,686

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2010.


Robert Fico v. r.