Zákon č. 278/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH

278

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z. a zákona č. 61/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Do prípravnej štátnej služby sa zaradí aj policajt, ktorý už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona zaradený do stálej štátnej služby a nespĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, a to najdlhšie do jej splnenia.“.

Doterajší odsek 6 sa označí ako odsek 7.

2. V § 78 ods. 2 písm. a) po slove „technik“ sa dopĺňa čiarka a slová „kriminalistický expert“.

3. V § 91 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe možno v osobitných prípadoch priznať osobný príplatok až do výšky 50 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.“.

4. V § 103 odsek 2 znie:

(2) Ak je príslušníkovi Policajného zboru nariadená služobná pohotovosť podľa § 69, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada vo výške

a) 0,60 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste výkonu štátnej služby,

b) 0,15 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,

c) 0,10 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

5. V § 130 ods. 2 sa slová „§ 84 ods. 2 písm. a) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 2 písm. a) až m) a o)“.

6. Za § 287c sa vkladá § 287ca, ktorý znie:

㤠287ca

Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2009

Ak dňom 1. marca 2009 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka informačnej služby, príslušníka bezpečnostného úradu, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníka Železničnej polície podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) oproti sume, ktorá je súčtom posledného priznaného služobného platu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a jednej šestiny ďalšieho služobného platu podľa § 102 ods. 5 predpisov platných do 28. februára 2009, poskytne sa príslušníkovi Policajného zboru doplatok k služobnému platu vo výške vzniknutého rozdielu. Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený rozdiel neodstráni, pričom sa z doplatku odpočítava suma valorizácie v nasledujúcich rokoch, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, ktorú vykonával do 28. februára 2009.“.

7. V § 287d ods. 1 sa slová „§ 91 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 a 3“ a slová „§ 268 ods. 3 a § 287c“ sa nahrádzajú slovami „a § 268 ods. 3“.

8. V § 287d ods. 3 sa za slová „§ 91 ods. 1 a 3“ vkladajú slová „prvá veta“.

9. Príloha č. 1a znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 73/1998 Z. z.

CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ZBORU

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie

Samostatné rutinné činnosti s premenlivými informáciami zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi s bežnou psychickou a fyzickou záťažou, s pracovnými vzťahmi v rámci jedného pracovného kolektívu; príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci správneho konania; štúdium na účel získania policajného vzdelania.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie

Samostatné rutinné odborné činnosti s premenlivými informáciami zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi; príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend; zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordináciu prác v rámci služobného úradu; štúdium na účel získania vysokoškolského vzdelania prvého a druhého stupňa na Akadémii Policajného zboru; riadenie a organizácia čiastkových úsekov so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť pracovného kolektívu.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Samostatné odborné činnosti pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend; samostatný výkon agend spravidla s novými premenlivými informáciami s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré sa spracúvajú podľa štandardizovaných postupov, vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu i mimo neho; riadenie a organizácia rámcových úsekov so zodpovednosťou za výsledky činnosti s dôsledkami na iné úseky v rámci služobného úradu.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Samostatné odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, vykonávané podľa metodických predpisov so stanovenými výstupmi; príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend vo vymedzenom úseku služobných činností v služobných úradoch; výkon kontroly; riadenie a organizácia rámcových úsekov so zodpovednosťou za rozhodovanie a výsledky práce s dôsledkami na úseky v rámci služobného úradu i mimo neho.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Samostatné odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, vykonávané podľa metodických predpisov so stanovenými výstupmi, vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh v rámci služobného úradu i mimo neho alebo s dôsledkami na služobný úrad i mimo neho; príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend vo vymedzenom úseku služobných činností v služobných úradoch; tvorba opatrení v príslušnom odbore podľa zákonných splnomocnení s regionálnou pôsobnosťou; riadenie a organizácia špecializovaných činností, prípadne činností, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov; výkon kontroly.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, vyžadujúce špeciálne konzultácie v rámci služobného úradu i mimo neho; činnosti vyžadujúce systémový prístup so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení, majúce dôsledky na viaceré subjekty; príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku služobných činností v služobných úradoch; tvorba opatrení podľa zákonných splnomocnení s regionálnou pôsobnosťou; riadenie, organizácia a koordinácia častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie v rámci služobného úradu i mimo neho; výkon kontroly.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v zložitej analytickej činnosti, pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprave rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí; samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činnosti; normotvorná a metodická činnosť na úrovni ústredného orgánu; kontrolná alebo inšpekčná činnosť na úrovni ústredného orgánu; riadenie, organizácia a koordinácia zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami s dôsledkami za rozhodovanie.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti s medzinárodným prvkom pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí; koncepčné, metodické a koordinačné činnosti na úrovni ústredného orgánu, výsledkom ktorých sú riešenia zásadného charakteru s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom; normotvorná činnosť legislatívnych opatrení na úrovni ústredného orgánu; kontrolná a inšpekčná činnosť na úrovni ústredného orgánu vrátane vydávania rozhodnutí; riadenie, organizácia a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami s dôsledkami za rozhodovanie.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

Tvorba štátnej politiky vrátane riadiacej, koncepčnej a normotvornej činnosti, organizácia a koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s vydávaním rozhodnutí s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom v príslušnej oblasti na úrovni ústredného orgánu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.