Oznámenie č. 427/2007 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 185/2007
Platnosť od 21.09.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

427

OZNÁMENIE

Národného bezpečnostného úradu

Národný bezpečnostný úrad vydal podľa § 15 ods. 9, § 32 ods. 3, § 45, § 146 ods. 11, § 147 ods. 3 a § 164 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 201/2004 Z. z.

výnos z 12. septembra 2007 č. 13/2007, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Výnos upravuje podrobnosti niektorých inštitútov zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v podmienkach Národného bezpečnostného úradu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2007 Vestníka Národného bezpečnostného úradu a možno doň nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.