Oznámenie č. 57/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2009

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009 do28.02.2010
Účinnosť do 28.02.2010
Zrušený 54/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

57

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos z 12. februára 2009 č. 11/2009 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2009.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008 (oznámenie č. 66/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 90/2008 (oznámenie č. 624/ 2008 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 11/2009 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.