Oznámenie č. 62/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2010

Čiastka 31/2010
Platnosť od 26.02.2010 do28.02.2011
Účinnosť do 28.02.2011
Zrušený 36/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

62

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos zo 17. februára 2010 č. 13995/2009-120 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2010.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. februára 2009 č. 23174/2009-120 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2009 (oznámenie č. 43/2009 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.