471

ZÁKON

z 23. októbra 2003

o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zvýšenie výsluhových príspevkov, výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov policajtov

§ 1

(1) Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa vyplácajú podľa § 124 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa zvyšujú o 2,5 %.

(2) Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové príspevky a vyplácajú podľa § 124 ods. 5 písm. a) zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(3) Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sa vyplácajú podľa § 124 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

§ 2

(1) Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. d) a § 211 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(2) Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 119 až 122 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 13,5 %.

(3) Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 110 až 114 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov od 1. januára 1971 do 9. marca 1992 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 26,5 %.

(4) Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 5 písm. b) zákona, sa zvyšujú o 13,5 %.

(5) Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. d) a § 202 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 124 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 10 %.

(6) Starobné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.

(7) Starobné dôchodky s prídavkom k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(8) Starobné dôchodky s prídavkom k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(9) Prídavky k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(10) Prídavky k starobnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 8 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(11) Dôchodky za výsluhu rokov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 127 zákona, sa zvyšujú o 10 %.

§ 3

(1) Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky, na ktoré vznikol nárok pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.

(2) Invalidné dôchodky s prídavkom k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky s prídavkom k čiastočnému invalidnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(3) Invalidné dôchodky s prídavkom k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky s prídavkom k čiastočnému invalidnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov vojakov

§ 4

(1) Výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky podľa § 125 ods. 13 zákona, sa zvyšujú o 4,2 %.

(2) Starobné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 4,2 %.

(3) Výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 26 a 27 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 125 ods. 11 a 12 zákona, sa zvyšujú o 1,4 %.

§ 5

(1) Invalidné výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 93 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 7 zákona, sa zvyšujú o 1,6 %.

(2) Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 1,6 %.

(3) Invalidné výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 29 až 32 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za invalidné výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 126 ods. 8 zákona, sa zvyšujú o 2,8 %.

§ 6

Zvýšenie vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov po policajtoch a vojakoch

(1) Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 1 zákona, sa zvyšujú o 10 %.

(2) Vdovské dôchodky s prídavkom k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky s prídavkom k vdoveckému dôchodku a sirotské dôchodky s prídavkom k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 2 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(3) Vdovské dôchodky s prídavkom k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky s prídavkom k vdoveckému dôchodku a sirotské dôchodky s prídavkom k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 3 zákona, sa zvyšujú o 2,5 %.

(4) Vdovské dôchodky a vdovecké dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 3,9 %.

(5) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ktoré boli priznané podľa § 95 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 5 zákona, sa zvyšujú o 3,9 %.

(6) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 35, 36 a 40 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 1,3 %.

(7) Sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 4 zákona, sa zvyšujú o 4,1 %.

(8) Sirotské výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov platných pred 1. júlom 2002 a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 5 zákona, sa zvyšujú o 4,1 %.

(9) Sirotské výsluhové dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa § 42 a 43 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov a ktoré sa považujú za sirotské výsluhové dôchodky a vyplácajú podľa § 129 ods. 6 zákona, sa zvyšujú o 3,5 %.

§ 7

Doplatok zvýšenia výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov

Doplatok zvýšenia výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov podľa § 1 až 6 sa poukáže poberateľom najneskôr do 28. februára 2004.


§ 8

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.