Nariadenie vlády č. 468/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy

Čiastka 78/1990
Platnosť od 14.11.1990
Účinnosť od 14.11.1990

OBSAH

468

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 18. októbra 1990

o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 67a ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 179/1990 Zb. nariaďuje:


§ 1

Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) občanovi, ktorý utrpel poškodenie na zdraví v súvislosti s pomocou, ktorú poskytol Zboru nápravnej výchovy alebo jeho príslušníkom v nebezpečenstve pri plnení služobnej úlohy na ich žiadosť alebo s ich vedomím, alebo

b) členovi závodnej stráže, ktorý utrpel poškodenie na zdraví pri strážení alebo v súvislosti s ním (§ 67 zákona),

ak sa stal následkom tohto poškodenia invalidným alebo občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.

§ 2

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 5000 do 25 000,– Kčs podľa stupňa poškodenia na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia.

§ 3

(1) Ak poškodený následkom poškodenia na zdraví v prípadoch uvedených v § 1 zomrel, zvyšuje sa manželovi, jeho rodičom a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov na dvojnásobok.

(2) V prípadoch odôvodnených osobnými, rodinnými a sociálnymi pomermi možno jednorazové mimoriadne odškodnenie priznať až do výšky 5000,– Kčs aj ďalším osobám, ktoré boli na neho odkázané výživou.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.