Zákon č. 626/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 245/2005
Platnosť od 29.12.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 274/2006 Z. z.

OBSAH

626

ZÁKON

z 13. decembra 2005,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania26a), nie staršie ako tri mesiace.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 19 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) porušil zákaz nelegálneho zamestnávania26a) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.