Oznámenie č. 537/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.

537

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 9. decembra 2003 č. 3803/2/2003-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 27/2003 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100 (oznámenie č. 141/2003 Z. z.).

Výnosom sa ustanovuje predĺženie termínu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory na úhradu škôd spôsobených katastrofami.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 25/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.