Oznámenie č. 18/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Čiastka 9/2009
Platnosť od 30.01.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

18

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Výnosom sa podporujú neziskové organizácie, občianske združenia a obce pri realizácii všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 2/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.