Nájdených 79
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe 15.06.2010
237/2010 Z. z. Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov 01.06.2010
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
507/2009 Z. z. Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového 01.07.2010
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 01.06.2009
239/2007 Z. z. Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia 01.06.2007
38/2005 Z. z. Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav 15.02.2005
508/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. 15.09.2004
220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 01.05.2004
41/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rastlinolekárskej starostlivosti 01.02.2002
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 01.01.2001
85/1996 Z. z. Nariadenie o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov 30.03.1996
98/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem 24.03.1992
83/2011 Z. z. Podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov 01.04.2011
271/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov 15.06.2010
139/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2010
111/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.05.2010