Oznámenie č. 61/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Čiastka 26/2006
Platnosť od 08.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

61

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.).

Predmetom úpravy výnosu je jeho doplnenie o poskytovanie podpory na nákup a inštaláciu technológie spaľovne živočíšnych vedľajších produktov.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.