Oznámenie č. 473/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve

Čiastka 179/2006
Platnosť od 29.07.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 354/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. augusta 2007.

473

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve.

Výnos má za cieľ podporiť realizáciu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve, ktoré nenarušujú hospodársku súťaž, a zachovať existenciu neziskových aktivít dotvárajúcich fungovanie rezortu pôdohospodárstva. Cieľovou skupinou príjemcov dotácií podľa výnosu sú neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 14/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.