Zákon č. 601/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 372/2012 Z. z.(nepriamo), 280/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.01.2018

601

ZÁKON

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) § 4 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 24 ods. 2 sa nahrádzajú slová „dvoch tretín“ slovom „80 %“.

3. V § 24 ods. 3 sa nahrádza slovo „šesť“ slovom „dvanásť“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.