Oznámenie č. 334/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100

Čiastka 126/2008
Platnosť od 28.08.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

334

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos zo 14. augusta 2008 č. 1785/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve (oznámenie č. 473/2006 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100 (oznámenie č. 354/2007 Z. z.).

Výnos má za cieľ podporiť realizáciu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve, ktoré nenarušujú hospodársku súťaž, a zachovať existenciu neziskových aktivít dotvárajúcich fungovanie rezortu pôdohospodárstva. Cieľovou skupinou príjemcov dotácií podľa výnosu sú neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 15/2008 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.