Nariadenie vlády č. 580/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

Čiastka 243/2007
Platnosť od 14.12.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 14.12.2007 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.

OBSAH

580

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je zapísaný v zozname schválených prevádzkovateľov10a) (ďalej len „zoznam") pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Čl. 37 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.“.

2. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Prvý spracovateľ alebo nákupca môže požiadať o zapísanie do zoznamu na nasledujúci kalendárny rok v termíne určenom agentúrou vo výzve, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.18) Prvý spracovateľ alebo nákupca, ktorý už je zapísaný v zozname, zostáva v ňom, ak nepožiada o vyňatie v termíne určenom vo výzve agentúry. Agentúra podľa osobitného predpisu18a) preskúma všetky žiadosti formou administratívnej kontroly súladu s podmienkami podľa osobitného predpisu18) a výberovo aj formou kontroly na mieste. Prvý spracovateľ alebo nákupca, ktorý odmietne spoluprácu pri výkone kontroly na mieste, nebude zapísaný do zoznamu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 18a znejú:

18) Čl. 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

18a) Napríklad § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom znení, čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak prvý spracovateľ alebo nákupca poruší povinnosti,20a) postupuje agentúra podľa osobitného predpisu20b) a vyčiarkne ho zo zoznamu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

20a) Čl. 32 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

20b) Čl. 37 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
§ 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2007 Z. z.“.

4. V § 4 ods. 4 a 6 sa slová „do piatich“ nahrádzajú slovami „do 15“.

5. V prílohe prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„– nariadenie Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).“.

6. V prílohe druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„– nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007).“.

7. V prílohe treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„– nariadenie Komisie (ES) č. 270/2007 z 23. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 115, 3. 5. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 14. decembra 2007.


Robert Fico v. r.