Oznámenie č. 565/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu

Čiastka 227/2005
Platnosť od 14.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem § 2 ods. 2 písm. g), ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

565

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 7. decembra 2005 č. 3703/2005-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem § 2 ods. 2 písm. g), ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 24/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.