Nariadenie vlády č. 158/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

(v znení č. 580/2007 Z. z.)

Čiastka 76/2007
Platnosť od 30.03.2007 do31.01.2009
Účinnosť od 14.12.2007 do31.01.2009
Zrušený 20/2009 Z. z.

158

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín.1)

§ 2

(1) Platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín2) s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.3)

(2) Žiadosť o platbu na pestovanie energetických plodín4) (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba,5) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť6) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“) a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1.

(3) Energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely7) a na ktoré

a) má žiadateľ uzavretú zmluvu8) s prvým spracovateľom energetických plodín9) (ďalej len „prvý spracovateľ“) alebo nákupcom energetických plodín10) (ďalej len „nákupca“), ktorý je zapísaný v zozname schválených prevádzkovateľov10a) (ďalej len „zoznam") pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) poskytol žiadateľ písomné vyhlásenie, že ich sám použije v súlade s osobitným predpisom11) (ďalej len „vyhlásenie“).

(4) Zmluva podľa odseku 3 písm. a) vyhotovená v štátnom jazyku okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise12) obsahuje

a) rok zberu energetickej plodiny,

b) názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie, nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu Európskej únie.

(5) Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne, ak

a) dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve podľa odseku 4,

b) sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.13)

(6) Požadovaným objemom energetických plodín podľa odseku 5 je objem zodpovedajúci najmenej reprezentatívnemu výnosu pre energetické plodiny, ktorý sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(7) Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín, platba sa poskytne žiadateľovi v každom roku ich pestovania. Žiadateľ je povinný v roku zberu dvojročných a viacročných energetických plodín postupovať podľa odseku 5.

(8) Žiadateľ je povinný informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „agentúra“) o zmene alebo zrušení zmluvy podľa osobitného predpisu14) do piatich pracovných dní odo dňa jej zmeny alebo zrušenia.

(9) Suma platby na pestovanie energetických plodín určená podľa osobitných predpisov15) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(10) Suma platby na pestovanie energetických plodín sa upraví podľa osobitných predpisov,16) ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa osobitných predpisov.17)

§ 3

(1) Prvý spracovateľ alebo nákupca môže požiadať o zapísanie do zoznamu na nasledujúci kalendárny rok v termíne určenom agentúrou vo výzve, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.18) Prvý spracovateľ alebo nákupca, ktorý už je zapísaný v zozname, zostáva v ňom, ak nepožiada o vyňatie v termíne určenom vo výzve agentúry. Agentúra podľa osobitného predpisu18a) preskúma všetky žiadosti formou administratívnej kontroly súladu s podmienkami podľa osobitného predpisu18) a výberovo aj formou kontroly na mieste. Prvý spracovateľ alebo nákupca, ktorý odmietne spoluprácu pri výkone kontroly na mieste, nebude zapísaný do zoznamu.

(2) Prvý spracovateľ alebo nákupca je povinný

a) do 15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť zmluvu so žiadateľom agentúre,

b) do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka oznamovať agentúre raz mesačne od prvého dodania energetických plodín skutočnosti podľa osobitného predpisu.19)

(3) Prvý spracovateľ a nákupca sú povinní viesť záznamy v rozsahu podľa osobitného predpisu20) a aktualizovať ich najmenej raz mesačne.

(4) Ak prvý spracovateľ alebo nákupca poruší povinnosti,20a) postupuje agentúra podľa osobitného predpisu20b) a vyčiarkne ho zo zoznamu.

§ 4

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu.21)

(2) Prílohou k žiadosti sú:

a) zmluva s prvým spracovateľom alebo nákupcom alebo vyhlásenie,

b) potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa § 2 ods. 5 písm. a), ak žiadateľ priložil k žiadosti zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom,

c) vyhlásenie o zbere požadovaného množstva energetických plodín (ďalej len „vyhlásenie o zbere“), ak žiadateľ priložil k žiadosti vyhlásenie podľa § 2 ods. 5 písm. b),

d) prílohy podľa osobitného predpisu,22) v ktorých žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu uplatňovanú pre platbu na pestovanie energetických plodín.

(3) Potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

a) dátum dodania,

b) dodané množstvo energetických plodín osobitne za každú plodinu, ak žiadateľ dodal viacero druhov plodín,

c) podpis žiadateľa a označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa alebo nákupcu.

(4) Potvrdenie o dodaní energetických plodín žiadateľ predkladá najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadateľ je povinný toto potvrdenie predložiť agentúre v uvedenom termíne vždy do 15 pracovných dní odo dňa dodania energetických plodín.

(5) Vyhlásenie o zbere osobitne za každú plodinu obsahuje

a) termín zberu plodín,

b) zozberané množstvo plodiny.

(6) Vyhlásenie o zbere žiadateľ predkladá agentúre do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia zberu plodiny.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 158/2007 Z. z.

Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami a nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 91, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 45),

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

– Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2004),

– nariadenie Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2006 na účely čiastkovej alebo nepovinnej implementácie schémy jednotných platieb, ročné finančné rámce pre schému jednotných platieb na plochu a maximálne sumy na poskytnutie oddelenej platby na cukor, ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve 2003 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenie Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

– nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2006 z 3. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenie Komisie (ES) č. 381/2007 zo 4. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1679/2006 zo 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006),

– nariadenie Komisie (ES) č. 270/2007 z 23. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 115, 3. 5. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 88 až 92 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
Čl. 23 až 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

2) Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

3) § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

4) Čl. 12, 13 a čl. 19 až 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

5) Čl. 23 písm. a) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

6) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

7) Čl. 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

8) Čl. 26 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

9) Čl. 23 písm. d) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

10) Čl. 23 písm. e) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

10a) Čl. 37 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

11) Čl. 33 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

12) Čl. 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

13) Čl. 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

14) Čl. 27 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

15) Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z., čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, čl. 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

16) Nariadenie (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

17) Napríklad čl. 31 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom znení, čl. 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

18) Čl. 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

18a) Napríklad § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom znení, čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

19) Čl. 34 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

20) Čl. 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

20a) Čl. 32 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

20b) Čl. 37 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
§ 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2007 Z. z.

21) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

22) § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.