Oznámenie č. 39/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o poskytovaní podpory na štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu

Čiastka 17/2004
Platnosť od 29.01.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. februára 2004.

39

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 19. januára 2004 č. 152/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory na štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní podpory v rámci rozpočtového programu v poľnohospodárstve na štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu na vybrané druhy plodín a vybrané druhy zvierat.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.