Oznámenie č. 210/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory producentom zeleniny

Čiastka 67/2011
Platnosť od 09.07.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 11. júla 2011.

210

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.

výnos z 8. júla 2011 č. 693/2011–100 o poskytovaní mimoriadnej podpory producentom zeleniny.

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti poskytovania podpory producentom zeleniny na zmiernenie dopadov na trh v sektore ovocie a zelenina, ktoré vznikli po 26. máji 2011 v dôsledku smrteľnej nákazy spôsobenej enterohemoragickou Escherichiou coli.

Výnos nadobúda účinnosť 11. júla 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.