Nariadenie vlády č. 42/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.

Čiastka 23/2009
Platnosť od 21.02.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.03.2009 do31.12.2012
Zrušený 432/2012 Z. z.

OBSAH

42

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. d) a e) druhom bode sa slová „15. aprílu“ nahrádzajú slovami „dátumu podania žiadosti“.

2. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti najmenej tri mesiace od dátumu podania žiadosti alebo podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu dva mesiace od dátumu podania žiadosti.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

(14) Žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „platobné oprávnenie“) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), písm. e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.

(15) Platobné oprávnenie podľa odseku 14 je prevoditeľné

a) prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou, do 31. marca 2009,

b) písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. e) prvého bodu a písm. f), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu.“.

4. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 31. marca kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 9 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

5. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka; to neplatí, ak postupuje podľa § 3 ods. 15.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


Robert Fico v. r.