Oznámenie č. 144/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Čiastka 46/2011
Platnosť od 12.05.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2011.

144

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.

výnos z 5. mája 2011 č. 536/2011–100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti poskytovania podpory formou dotácie v oblasti poľnohospodárstva, spracovania poľnohospodárskych výrobkov, lesníctva, spracovania produktov lesnej výroby, poľovníctva, rybárstva a rozvoja vidieka.

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 16/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.