Nariadenie vlády č. 159/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

(v znení č. 36/2008 Z. z.)

Čiastka 76/2007
Platnosť od 30.03.2007 do31.03.2009
Účinnosť od 15.02.2008 do31.03.2009
Zrušený 114/2009 Z. z.

159

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. marca 2007

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb1) (ďalej len „platba“) v rastlinnej výrobe.

(2) Platba sa poskytuje na

a) plodiny pestované na ornej pôde,

b) chmeľ,

c) vybrané odrody tabaku.

§ 2

Žiadosť o platbu2) môže podať ten, kto vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“) a spĺňa podmienky na poskytnutie podpory formou jednotnej platby na plochu.4)

§ 3

(1) Platba na plodiny pestované na ornej pôde uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „podporované plodiny“) sa poskytne žiadateľovi na

a) výmeru najmenej 0,3 hektára, ktorá bola osiata podporovanou plodinou do 31. mája príslušného kalendárneho roka,

b) výmeru, na ktorej sa podporované plodiny pestujú do začiatku kvitnutia, pričom porasty olejnín, strukovín, ľanu olejného, ľanu priadneho a pšenice tvrdej sa musia naďalej pestovať za bežných podmienok rastu v súlade s miestnou poľnohospodárskou praxou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka pred zberom, ak neboli pozbierané v plnej zrelosti pred 30. júnom príslušného kalendárneho roka; strukoviny možno zberať až po dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti.

(2) Ak výmera podporovaných plodín na ornej pôde uvedená v žiadostiach o platbu podľa odseku 1 presiahne výmeru 1 003 453 hektárov, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru ornej pôdy podľa presiahnutej výmery.

§ 4

(1) Platba na chmeľ sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov5) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 hektára.

(2) Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu podľa odseku 1 presiahne 305,13 hektára, každému žiadateľovi sa poskytne platba na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.

§ 5

(1) Platbu na odrody tabaku Virginia alebo Burley možno poskytnúť žiadateľovi na základe výšky jeho kvóty na tabak k 31. decembru 2005.

(2) Platbu na odrody tabaku podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe žiadosti podanej na rok 2008.

§ 6

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka súčasne so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu.10)

(2) Žiadateľ je povinný v prílohe žiadosti vyznačiť podľa osobitného predpisu11) plochu podľa § 3.

(3) Suma platieb určená podľa osobitného predpisu12) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(4) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa osobitného predpisu.13)

(5) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi o výmere, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti o platbu podľa § 3, a zisteným stavom, platba sa určí na základe zisteného stavu. Platba sa zníži o dvojnásobok zisteného percenta, ak zistený rozdiel predstavuje najmenej 3 % alebo dva hektáre a nepresiahne 20 %. Ak zistený rozdiel presiahne 20 %, platba sa neposkytne.

(6) Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, platba sa žiadateľovi neposkytne.

(7) Žiadateľ je povinný oznámiť agentúre prípady vyššej moci alebo výnimočných okolností14) do desiatich dní odo dňa, keď nastali.

(8) Pri prevode poľnohospodárskeho podniku15) alebo jeho časti je nadobúdateľ poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti povinný do 10. júna príslušného kalendárneho roka oznámiť tento prevod agentúre.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 159/2007 Z. z.

PODPOROVANÉ PLODINY PESTOVANÉ NA ORNEJ PÔDE

– Pšenica ozimná,

– pšenica jarná,

– pšenica tvrdá,

– jačmeň jarný,

– jačmeň ozimný,

– raž siata,

– ovos siaty,

– kukurica,

– triticale,

– pohánka,

– proso siate,

– cirok,

– ostatné obilniny,

– hrach siaty,

– bôb a konský bôb,

– vlčí bôb biely (lupina biela – sladká),

– repka olejka,

– slnečnica ročná,

– sója,

– ľan siaty priadny,

– ľan siaty olejný,

– strukovinovo-obilninová miešanka,

– olejninovo-obilninová miešanka,

– strukovinovo-olejninová miešanka.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 159/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),

– rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami a nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 91, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 45),

– nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

– Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2004),

– nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby pri konope (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2006 na účely čiastkovej alebo nepovinnej implementácie schémy jednotných platieb, ročné finančné rámce pre schému jednotných platieb na plochu a maximálne sumy na poskytnutie oddelenej platby na cukor, ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim na reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve 2003 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 404/93, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 247/2006, pokiaľ ide o odvetvie banánov (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 239/2005 z 11. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2005 zo 17. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1954/2005 z 29. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 489/2006 z 24. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 659/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

– nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2006 z 3. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2025/2006 z 22. decembra 2006 (Ú. v. L 384, 29. 12. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 794/2005 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 134, 27. 5. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 263/2006 z 15. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 660/2006 z 27. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 116, 29. 4. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1250/2006 z 18. augusta 2006 (Ú. v. EÚ L 227, 19. 8. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1679/2006 z 14. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 143c nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
Čl. 134 až 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.

2) Čl. 12 a 19 až 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 Z. z. 2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

3) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

5) § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.

6) Čl. 171c písm. c) nariadenia (ES) č.1973/2004 v platnom znení.

7) Čl. 171c písm. e) nariadenia (ES) č.1973/2004 v platnom znení.

8) Čl. 171cd ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.

9) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 274/2006 Z. z.

10) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

11) § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

12) Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z., čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, čl. 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

13) Hlava II a hlava III kapitoly I a II nariadenia (ES) č. 796/2004 v platnom znení.

14) Čl. 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.

15) Čl. 74 nariadenia (ES) č. 796/2004 v platnom znení.