421

ZÁKON

z 30. júna 2004

o ekologickom poľnohospodárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto zákonom sa ustanovujú niektoré pravidlá ekologického poľnohospodárstva podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev.1)

§ 2

Orgány štátnej správy v oblasti

ekologického poľnohospodárstva

Orgány štátnej správy v oblasti ekologického poľnohospodárstva sú

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).

§ 3

Ministerstvo

Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologického poľnohospodárstva,

b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické poľnohospodárstvo,

c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu,

d) zverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) zoznam hnojív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve.

§ 4

Kontrolný ústav

Kontrolný ústav

a) vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného orgánu štátnej správy podľa tohto zákona a podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev1) pre ekologické poľnohospodárstvo,

b) vedie register

1. žiadateľov o zaradenie do systému ekologického poľnohospodárstva,

2. fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich činnosť podľa § 5 ods. 1 (ďalej len „držiteľ registrácie“),

3. inšpekčných organizácií podľa § 6 ods. 1,

c) vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon inšpekcie ekologického poľnohospodárstva (ďalej len „inšpekcia“) podľa rozsahu ekologického poľnohospodárstva, ktorú držiteľ registrácie podľa písmena b) druhého bodu vykonáva,

d) vykonáva dozor nad výkonom inšpekcie ekologického poľnohospodárstva inšpekčnými organizáciami,

e) rozhoduje o registrácii a vydáva držiteľovi registrácie osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie registrovanej činnosti,

f) vydáva súhlas na dovoz produktov ekologického poľnohospodárstva1) dovozcovi z tretích krajín,

g) informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s inšpekčnými organizáciami v zahraničí v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre členský štát z právnych aktov Európskych spoločenstiev,1)

h) na návrh oprávnenej inšpekčnej organizácie ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev1) pre ekologické poľnohospodárstvo,

i) zostavuje zoznam hnojív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve.

§ 5

Registrácia

(1) Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ podľa § 4 písm. b) prvého bodu na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Súčasťou žiadosti je dokumentácia o materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení na výkon požadovanej činnosti, výpis z listu vlastníctva2) alebo doklad o nájme,3) grafická príloha so situačným vyznačením pozemkov,4) na ktorých mieni žiadateľ vyrábať produkty ekologického poľnohospodárstva podľa rozsahu bežného poľnohospodárstva.

(2) Rozhodnutie o registrácii obsahuje

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo držiteľa registrácie, ak bolo pridelené,5)

b) druh a miesto výkonu činnosti,

c) registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,

d) odôvodnenie.

(3) Držiteľ registrácie je povinný do 30 dní oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu súvisiacu s údajmi uvedenými v žiadosti o registráciu a v rozhodnutí o registrácii. Kontrolný ústav vykoná túto zmenu v registri a vydá nové rozhodnutie.

(4) Držiteľ registrácie je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev1) bezodkladne uzavrieť zmluvu len s jednou inšpekčnou organizáciou podľa § 6 okrem prípadov precertifikácie a umožniť výkon dozoru kontrolným ústavom [§ 4 písm. d)]. Držiteľ registrácie o uzatvorení zmluvy informuje písomne kontrolný ústav do 15 dní odo dňa jej uzatvorenia.

(5) Kontrolný ústav registráciu rozhodnutím zruší, ak držiteľ registrácie

a) prestal spĺňať podmienky ustanovené v odsekoch 3 a 4,

b) prestal vykonávať činnosť, ktorá bola predmetom registrácie,

c) porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev,1)

d) požiada o zrušenie registrácie,

e) odmietol v príslušnom kalendárnom roku vykonanie inšpekcie oprávnenou inšpekčnou organizáciou.

§ 6

Inšpekcia ekologického poľnohospodárstva

(1) Inšpekčnou organizáciou na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý

a) je spôsobilý a oprávnený vykonávať inšpekciu podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev,1)

b) je akreditovaný podľa slovenskej technickej normy,6)

c) má oprávnenie na výkon inšpekcie udelené kontrolným ústavom,

d) má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo má na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu.

(2) Inšpekčná organizácia vykonáva inšpekciu prostredníctvom inšpektorov ekologického poľnohospodárstva.

(3) Inšpektor ekologického poľnohospodárstva nesmie

a) byť držiteľom registrácie na spracovanie produktov ekologického poľnohospodárstva,

b) byť držiteľom registrácie na uvádzanie produktov ekologického poľnohospodárstva na trh,

c) vykonávať inšpekciu u toho istého držiteľa registrácie viac než tri po sebe nasledujúce roky,

d) vykonávať inšpekciu pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu,

e) vykonávať inšpekciu za prítomnosti splnomocneného zástupcu, ak má sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

(4) Inšpekčná organizácia je povinná bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu

a) odobratie označenia a odobratie produktu ekologického poľnohospodárstva na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev,1)

b) každú zmenu výmery a zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy držiteľom registrácie.

(5) Oprávnenie na výkon inšpekcie zaniká

a) zrušením inšpečnej organizácie,7) alebo

b) nepožiadaním inšpekčnou organizáciou o predĺženie doby platnosti poverenia, alebo

c) oznámením kontrolnému ústavu o skončení činnosti.

(6) Inšpekčná organizácia je povinná oznámiť kontrolnému ústavu skutočnosť podľa odseku 5, ktorá je dôvodom zániku oprávnenia, najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

(7) Kontrolný ústav inšpekčnej organizácii oprávnenie odníme, ak

a) prestane spĺňať podmienky podľa tohto zákona,

b) porušila povinnosti ustanovené podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev.1)

(8) Inšpekčná organizácia, ktorej bolo oprávnenie odňaté podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho odňatiu.

(9) Zánik oprávnenia alebo odňatie oprávnenia na výkon inšpekcie kontrolný ústav vyznačí v registri podľa § 4 písm. b) tretieho bodu.

§ 7

Označovanie produktov ekologického poľnohospodárstva

(1) Označovanie produktov ekologického poľnohospodárstva sa vykonáva podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev1) a grafickým znakom ekologického poľnohospodárstva uvedeným v prílohe.

(2) Označovaním produktov ekologického poľnohospodárstva nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.8)

§ 8

Náhrady nákladov

(1) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona u držiteľa registrácie uhrádza držiteľ registrácie, ak sa na základe rozboru potvrdí, že produkt ekologického poľnohospodárstva nezodpovedá požiadavkám tohto zákona a právnych aktov Európskych spoločenstiev.1)

(2) Ak sa nepotvrdí podozrenie z porušenia tohto zákona u držiteľa registrácie podľa odseku 1, náklady na vykonanie rozboru vzorky uhrádza kontrolný ústav.

§ 9

Poskytovanie informácií

Kontrolný ústav poskytuje a uverejňuje len také údaje podľa § 4 písm. b), ktoré nie sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov9) alebo nie sú označené držiteľom registrácie za predmet obchodného tajomstva.10)

§ 10

Sankcie za porušenie zákona

(1) Kontrolný ústav uloží pokutu

a) od 40 000 do 50 000 Sk držiteľovi registrácie, ak nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 3,

b) od 50 000 do 60 000 Sk držiteľovi registrácie, ak nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 4,

c) od 80 000 do 100 000 Sk inšpekčnej organizácii, ak nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3, 4 a 6 a povinnosti uvedené v právnych aktoch Európskych spoločenstiev.1)

(2) Kontrolný ústav uloží pokutu od 800 000 do 1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom alebo s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina z bežnej výroby pochádza z ekologického poľnohospodárstva.

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dobu trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekčná organizácia o porušení povinností dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Register vedený do 1. augusta 2004 podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za register vedený podľa tohto zákona.

(3) Bioprodukty a biopotraviny označované do 1. augusta 2004 podľa doterajších právnych predpisov možno uvádzať na trh do 31. decembra 2004.

§ 12

Zrušujúce ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z. z.,

2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 1. októbra 1999 č. 3259/1999-100, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín (oznámenie č. 290/1999 Z. z.).

§ 13

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 421/2004 Z. z.

Grafický znak ekologického poľnohospodárstva

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 198, 22/07/1991).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 94/92 zo 14. januára 1992 o podrobných pravidlách na vykonávanie opatrení pre dovoz z tretích krajín ustanovených v nariadení (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 011, 17/01/1992).

Nariadenie Komisie (ES) č.1788/2001 zo 7. septembra 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 13/09/2001).

2) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 663 až 670 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

4) § 2 písm. f) a g) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

6) STN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov (ISO/IEC Guide 65:1996).

7) § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 Z. z.

9) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

10) § 17 Obchodného zákonníka.

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.