Nariadenie vlády č. 316/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

(v znení č. 515/2002 Z. z., 717/2002 Z. z.)

Čiastka 133/2001
Platnosť od 11.08.2001
Účinnosť od 01.01.2003

316

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. júla 2001

o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Rozvojovými programami poľnohospodárstva a vidieka (ďalej len „rozvojový program“), ktoré boli vypracované v spolupráci s Európskou komisiou a na financovaní ktorých sa spolupodieľa štát, sú

a) investície do poľnohospodárskych podnikov

1. pre sektor oviec na celom území Slovenskej republiky,

2. pre sektor hydiny na celom území Slovenskej republiky,

3. pre sektor ovocia, zeleniny na celom území Slovenskej republiky,

4. pre sektor malotonážnych rastlín (aromatické a liečivé rastliny) na celom území Slovenskej republiky,

b) zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov na celom území Slovenskej republiky,

c) podpora zakladania odbytových organizácií výrobcov na celom území Slovenskej republiky,

d) diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore

1. pri ziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,

2. pri neziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,

e) lesné hospodárstvo na celom území Slovenskej republiky,

f) poľnohospodárske výrobné postupy smerujúce k ochrane životného prostredia a krajiny v lokalitách piatich pilotných projektov Dolná časť nivy rieky Moravy – oblasť Devínske Jazero, oblasť Jaslovské Bohunice, oblasť Poľana, oblasť Východná, niva riek Laborca a Uhu – oblasť Senné,

g) pozemkové úpravy na celom území Slovenskej republiky,

h) rozvoj ľudských zdrojov na celom území Slovenskej republiky,

i) technická pomoc

1. pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Ružomberok, Žilina, Čadca, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Galanta, Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Levice, Prievidza, Senica, Trnava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Revúca, Poltár, Gelnica, Detva a Zlaté Moravce,

2. pre vypracovanie publikácií zameraných na objasnenie štrukturálnych nástrojov, hodnotiacich a monitorovacích štúdií vrátane vplyvu na životné prostredie, na prípravu jednotných programovacích dokumentov pre regióny a študijné cesty do štátov Európskej únie pre celé územie Slovenskej republiky.

§ 2

(1) V rozvojovom programe investícií do poľnohospodárskych podnikov sa podporujú

a) v sektore oviec investície na

1. rekonštrukciu objektov a nákup technológií na strojové dojenie v sume najviac 125 000 eur a najmenej 25 000 eur nákladov na jeden projekt,

2. kompletné technológie na získavanie a prvotné spracovanie mlieka vrátane technológie dojenia mlieka, chladiacich zariadení a vybavenia na pasterizáciu, kompletné technológie na výrobu a spracovanie ovčieho syra, výstavbu a modernizáciu zariadení na spracovanie ovčieho syra a zrecie miestnosti syra v sume najviac 250 000 eur a najmenej 50 000 eur nákladov na jeden projekt,

3. výstavbu a rekonštrukciu maštalí pre ovce a budovanie oplôtkov v sume najviac 125 000 eur a najmenej 25 000 eur nákladov na jeden projekt,

b) v sektore hydiny investície na

1. kompletnú klietkovú technológiu vrátane kŕmenia, napájania, prepravníky vajec z klietok do zberných miestností, odstraňovanie trusu a modernizáciu zariadení (podlahy, ventilácia, rozvody elektriny a vody, osvetlenie) v sume najviac 500 000 eur a najmenej 170 000 eur nákladov na jeden projekt,

2. klimatizované prepravníky na jedného užívateľa (nákup vozidla len spolu s klimatizovaným prepravníkom na prepravu jednodňovej hydiny), odnímateľné škatule a rámy pre klimatizované prepravníky v sume najviac 200 000 eur a najmenej 100 000 eur nákladov na jeden projekt,

c) v sektore ovocia, zeleniny, malotonážnych rastlín (aromatické a liečivé rastliny) investície na výstavbu klimatizovaných skladov a skladov s regulovanou atmosférou, linky na pozberovú úpravu ovocia a zeleniny – umývacie linky, triedičky, baliace linky, linky na označovanie, balenie a distribúciu produkcie podľa noriem Európskej únie, modernizáciu prevádzkových hál pre ovocie a zeleninu, modernizáciu manipulačných hál, zariadení na sušenie a balenie aromatických a liečivých rastlín v sume najviac 500 000 eur a najmenej 7 000 eur nákladov na jeden projekt.

(2) Súčasťou investícií do poľnohospodárskych podnikov podporovaných podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu1) a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.

§ 3

(1) V rozvojovom programe zlepšenia spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov sa podporujú

a) v sektore priemyslu spracovania mäsa investície na chladiarne bravčových polovičiek, hovädzích štvrtí, chladenie výrobných priestorov (rozrábky, výroba mrazených výrobkov, expedície mäsa a príručné sklady, expedície výrobkov a príručné sklady), automobilovú prepravu, výrobníky šupinového ľadu, hygienicko-sanitačný režim (centrálne zariadenia s rozvodmi, laboratórna technika, odstránenie kondenzácie a zdrojov kontaminácie vo výrobných a manipulačných priestoroch - stavebné a technologické úpravy), vákuové balenie mäsa, vákuové balenie výrobkov, balenie výrobkov do inertných plynov, vákuové kutre a masírovacie zariadenia v sume najviac 706 000 eur a najmenej 8 000 eur nákladov na jeden projekt,

b) v sektore priemyslu spracovania hydiny investície na systém pre zber technologických údajov o prietokoch a teplotách médií (registračné teplomery) a informačného systému jatky, technologické zariadenia, linky v procese príjmu, spracovania, balenia a expedície hydiny a hydinových výrobkov, ako aj doplnkových technických a technologických zariadení a dopravných prostriedkov, špeciálne priestory pre potreby zabezpečenia výrobného procesu na jatke (nakladacie a expedičné rampy, chladiarenské priestory a pod.), zariadenia na čistenie odpadových vôd, odstránenie kondenzácie a zdrojov kontaminácie vo výrobných a manipulačných priestoroch (stavebné a technologické úpravy), spracovanie odpadov produkovaných na jatkách a zariadenia na zabezpečenie hygieny zamestnancov (vrátane šatní), čistenie a dezinfekcie pracovných pomôcok (automatické spúšťače vody, hygienické slučky) v sume najviac 706 000 eur a najmenej 8 000 eur nákladov na jeden projekt,

c) v sektore priemyslu spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov investície na základné ošetrenie mlieka, hygienické programy a zabezpečenie kontroly kvality, laboratórnu techniku v súvislosti s HACCP, riadiace a informačné systémy, nové plnoautomatické linky pri výrobe, skladovaní a balení prírodných a tavených syrov, rekonštrukciu a novú výstavbu skladovacích a chladiarenských kapacít, nákup dopravných prostriedkov na zvoz mlieka vrátane autosamplerov a rozvoz mliekarenských výrobkov, logistiku, rekonštrukcie a nové výstavby energetických, klimatizačných systémov, čistiarní odpadových vôd, vodných hospodárstiev, rekonštrukcie, modernizácie a nákup nových technológií vo výrobe tvarohov, mliečnych špecialít, technológie na spracovanie a úpravu sladkej a kyslej srvátky až po bezodpadovú výrobu, nové technologické zariadenia na plnenie konzumného mlieka a smotany vrátane paletizácie, nové plnoautomatické technologické linky na výrobu a plnenie kyslomliečnych výrobkov a jogurtov v sume najviac 706 000 eur a najmenej 8 000 eur nákladov na jeden projekt,

d) v sektore spracovania rýb a rybích výrobkov investície na modernizáciu výrobných, skladovacích a dopravných kapacít a technologických zariadení vrátane mraziarenských, rozšírenie, obnovu a doplnenie baliacej, plniacej a manipulačnej techniky, novú techniku a technológiu (pitvacie stroje, triedičky rýb, meracia technika) a čistiarne odpadových vôd (výstavba, rekonštrukcia) v sume najviac 235 000 eur a najmenej 8 000 eur nákladov na jeden projekt,

e) v sektore spracovania ovocia, zeleniny a výroby hotových jedál investície na nákup strojov na siatie, zber a manipuláciu so zeleninou (sejacie stroje na zeleninu, kombajny na zber hrášku, zberače na fazuľku, hrášok, rajčiny a kukuricu, dopravné prostriedky a vysokozdvižné vozíky), modernizáciu výrobných a skladovacích priestorov na úroveň európskych noriem (výmena čpavkového systému ekologickým freónom pri chladiacich a mraziarenských zariadeniach), rekonštrukciu energetiky, nákup vyvíjačov pary a prívodov pary a plynu, dobudovanie klimatizácie a filtrácie vzduchu, modernizáciu a dobudovanie technologických zariadení, liniek na spracovanie, balenie a expedíciu ovocia, zeleniny a hotových výrobkov z nich vrátane mrazených (lúpačky, pôličky, rezačky, odkôstkovačky, prietokové pastéry, plničky omáčok a pretlakov, uzatváračky, etiketovačky), zariadenia na čistenie odpadových vôd a spracovanie odpadov vyprodukovaných pri výrobe s cieľom výroby kompostu pre vlastnú poľnohospodársku výrobu) v sume najviac 706 000 eur a najmenej 8 000 eur nákladov na jeden projekt.

(2) Súčasťou investícií na zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov podporovaných podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.

§ 4

V rozvojovom programe podpory zakladania odbytových organizácií výrobcov sa podporujú investície na založenie odbytovej organizácie výrobcov (vybavenie kancelárií, nákup počítačov, softvéru, náklady na personál) vo výške nákladov, ktoré predstavujú sumu paušálnej sadzby z hodnoty hrubého ročného obratu v prvých piatich rokoch po dátume uznania, a to prvý rok do 5 %, druhý rok do 5 %, tretí rok do 4 %, štvrtý rok do 3 % a piaty rok do 2 %.

§ 5

(1) V rozvojovom programe diverzifikačných činností vo vidieckom priestore sa podporujú

a) pri ziskových projektoch rekonštrukcie a modernizácie rekreačných a ubytovacích zariadení investície na rekonštrukciu existujúcich poľnohospodárskych a lesníckych zariadení (ktoré stratili pôvodný účel) na agroturistické objekty, rozvoj doplnkových výrob, výrobu tradičných materiálov a produktov, výrobu a predaj miestnych špecialít, výstavbu agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rehabilitačných objektov slúžiacich na rozvoj turistických aktivít, rozvoj rekreačných a relaxačných činností vrátane kúpy strojov a technológií (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy a obdobné činnosti) v sume najviac 481 200 eur a najmenej 24 000 eur nákladov na jeden projekt,

b) pri neziskových projektoch modernizácie budov historického, kultúrneho alebo národného významu a ich okolia investície v sume najviac 120 300 eur a najmenej 24 000 eur nákladov na jeden projekt.

(2) Súčasťou investícií na diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.

§ 6

(1) V rozvojovom programe lesného hospodárstva sa podporujú

a) investície do lesných škôlok na traktory, zavlažovacie zariadenia, podrezávače, zariadenia na zimné uskladnenie škôlkarského materiálu, skleníky a obdobné zariadenia,

b) investície do pestovania a na zariadenia na zalesňovanie – jamkovače, lesné kolesové traktory pre približovanie, forwardery a obdobné zariadenia,

c) investície do ťažby a približovania dreva na kolesové traktory, pásové traktory, lesné kolesové traktory pre približovanie, traktory s pohonom všetkých štyroch kolies, forwardery, spracovače, lanovky, nákladné autá, nákladné autá pre odvoz dlhých kmeňov, pojazdné hydraulické štiepačky, štiepačky,

d) investície do ochrany lesa na postrekovače, traktory, telekomunikačné zariadenia pre protipožiarnu ochranu lesa a na požiarne kontrolné veže,

e) investície do dopravy a nakladania dreva na traktory, nákladné autá, hydraulické nakladače, nakladače,

f) investície do prvotného spracovania dreva na kotúčové píly, sekačky štiepok, reťazové píly, traktory, nakladače, štiepačky a na sklady guľatiny a sklady,

g) investície do ťažby a prvotného spracovania ostatných lesných produktov na traktory, zariadenia na zber semien, zber rastlín, zber odpadových vetiev a zber kôry,

h) investície do obchodu a marketingu na výpočtovú techniku a softvéry.

(2) Súčasťou investícií do lesného hospodárstva podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.

(3) Investície uvedené v odseku 1 sa podporujú v sume najviac 500 000 eur a najmenej 2 500 eur nákladov na jeden projekt.

§ 7

V rozvojovom programe poľnohospodárskych výrobných postupov smerujúcich k ochrane životného prostredia a krajiny sa podporujú poľnohospodárske postupy, ktoré sú v súlade so súbormi agroenvironmentálnych opatrení obsiahnutých v Agroenvironmentálnom programe Slovenskej republiky v sume najviac 1 200 000 eur nákladov na jeden pilotný projekt.

§ 8

(1) V rozvojovom programe pozemkových úprav v súlade s osobitným predpisom1a) sa podporujú investície na

a) vypracovanie úvodných podkladov (register pôvodného stavu, všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, ocenenie pozemkov, zameranie územia v obvode pozemkových úprav),

b) vypracovanie projektov pozemkových úprav, ktorých obsahom je plán verejných a spoločných zariadení, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a miestny územný systém ekologickej stability,

c) vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie rozdeľovacieho plánu, vypracovanie geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností),

d) sprístupnenie pozemkov výstavbou cestnej siete, realizáciu vyprojektovaných zariadení a opatrení.

(2) Investície uvedené v odseku 1 sa podporujú v sume najviac 481 000 eur a najmenej 12 000 eur nákladov na jeden projekt.

§ 9

V rozvojovom programe rozvoja ľudských zdrojov sa podporujú investície na školenie v oblasti všeobecného podnikania, marketingu, tvorby podnikateľského plánu (príprava projektu), financovanie projektu, tímovej práce, služieb zákazníkom, výrobných postupov priaznivých k životnému prostrediu a riadenie poľnohospodárskeho podniku v sume najviac 50 000 eur a najmenej 1 400 eur nákladov na jeden projekt.

§ 10

V rozvojovom programe technickej pomoci sa podporujú investície na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, publikácie zamerané na objasnenie štrukturálnych nástrojov, hodnotiace a monitorovacie štúdie vrátane vplyvu na životné prostredie, prípravu jednotných programovacích dokumentov pre mikroregióny a študijné cesty do štátov Európskej únie v sume najviac 20 000 eur a najmenej 5 000 eur nákladov na jeden projekt.

§ 11

Rozsah financovania jednotlivých rozvojových programov štátom predstavuje

a) investície do poľnohospodárskych podnikov – pri ziskových projektoch do 12,5 % z nákladov,

b) zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov – pri ziskových projektoch do 12,5 % z nákladov,

c) podpora zakladania odbytových organizácií výrobcov – do 25 % nákladov zo stanoveného percenta z hodnoty hrubého ročného obratu v prvých piatich rokoch po dátume uznania, a to prvý rok do 5 %, druhý rok do 5 %, tretí rok do 4 %, štvrtý rok do 3 % a piaty rok do 2 %,

d) diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore

1. pri ziskových projektoch do 12,5 % z nákladov,

2. pri neziskových projektoch do 25 % z nákladov,

e) lesné hospodárstvo – pri ziskových projektoch do 12,5 % z nákladov,

f) poľnohospodárske výrobné postupy smerujúce k ochrane životného prostredia a krajiny – pri neziskových projektoch do 25 % z nákladov,

g) pozemkové úpravy – pri neziskových projektoch do 25 % z nákladov,

h) rozvoj ľudských zdrojov – pri neziskových projektoch 25 % z nákladov,

i) technická pomoc – pri neziskových projektoch do 25 % z nákladov.


§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Časť B článok 4 Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou (oznámenie č. 130/2002 Z. z.).

1a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.