Zákon č. 473/2003 Z. z.Zákon o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 203/2003
Platnosť od 28.11.2003 do31.12.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 274/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 5, ktoré nadobúda účinnosť 1. decembra 2003, ustanovení § 6 ods. 1 písm. b) až g) a n), § 14 ods. 1, § 21 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a ustanovení § 6 ods. 1 p...

473

ZÁKON

z 24. októbra 2003

o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) zriadenie, organizáciu, pôsobnosť a hospodárenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

b) poskytovanie finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka1) (ďalej len „predvstupová pomoc“),

c) podporu podnikania v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu2) (ďalej len „národná podpora“),

d) činnosti na účely zabezpečenia poskytovania finančných prostriedkov pre pôdohospodárstvo zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „povstupová pomoc“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) výrobnou kvótou štátom určené množstvo výrobku na základe celkovej dosiahnutej úrovne produkcie, vývozu, dovozu, spotreby, objemu skladovaného množstva, prenosov produkcie a priemernej úrovne výrobných strát výrobku na území Slovenskej republiky spravidla za obdobie niekoľkých predchádzajúcich hospodárskych rokov ako nástroj kvantitatívnej regulácie trhu s výrobkami,

b) hospodárskym rokom časové obdobie, ktorého začiatok je odvodený od biologických vlastností výrobkov a od špecifických podmienok domáceho trhu s výrobkami,

c) nepotravinárskym využitím produkcie výrobkov využitie výrobkov na iné účely ako na účely výživy ľudí alebo hospodárskych zvierat,

d) programom propagácie spotreby a odbytu výrobkov skupina takých opatrení, ktoré sú postačujúce na to, aby informovali o vlastnostiach výrobkov a ich predaji,

e) odvodmi z produkcie cukru odvody ustanovené právnym predpisom Európskej únie výrobcom cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktoré sú určené na krytie strát v tomto odvetví,

f) pôdnym blokom základná jednotka evidencie, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,

g) dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku obhospodarovaná v danom pôdnom bloku.

§ 3

Inštitucionálne riadenie

(1) Ústredným orgánom štátnej správy na podporu podnikania v pôdohospodárstve je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo vo vzťahu k orgánom Európskej únie vykonáva a zabezpečuje úlohy príslušného orgánu pre záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „fond“) a riadiaceho orgánu pre usmerňovaciu sekciu fondu za Slovenskú republiku podľa § 1 písm. d).

(2) Ministerstvo

a) rozhoduje o pridelení výrobnej kvóty,

b) rozhoduje o programoch propagácie spotreby a odbytu výrobkov,

c) zriaďuje Riadiaci výbor na organizovanie trhu s výrobkami (ďalej len „riadiaci výbor“) a schvaľuje jeho štatút,

d) zriaďuje Monitorovací výbor pre Sektorový operačný program Poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybárstva (ďalej len „sektorový program“),

e) zriaďuje Monitorovací výbor pre Plán rozvoja vidieka (ďalej len „plán“),

f) je riadiaci orgán pre sektorový program a plán,

g) vypracúva pre Národnú radu Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví, účinnosť poskytovanej podpory a navrhuje ďalšie postupy na zlepšenie,

h) zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ekonomický poľnohospodársky účet a súhrnný lesnícky ekonomický účet,

i) zriaďuje Národnú komisiu pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva.

(3) Ministerstvo ako riadiaci orgán podľa odseku 1 zabezpečuje

a) efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie plánu, sektorového programu a úpravu a implementáciu programového doplnku pre sektorový program,

b) zriadenie systému na obstarávanie spoľahlivých finančných a štatistických informácií o implementácii podľa stanovených indikátorov monitorovania a predkladanie týchto údajov príslušnému orgánu Európskej únie,

c) prípravu výročnej správy o implementácii plánu a sektorového programu,

d) organizovanie predbežného, strednodobého a následného hodnotenia plánu a sektorového programu,

e) vypracovanie zásad riadneho finančného hospodárenia s prostriedkami plánu a sektorového programu,

f) vypracovanie zásad na zabezpečenie oddeleného systému účtovania predvstupovej pomoci a povstupovej pomoci,

g) udeľovanie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre,

h) zverejňovanie a propagáciu plánu a sektorového programu,

i) účinnosť monitoringu riadenia pomoci,

j) prípravu plánu a sektorového programu a jeho zmeny.

(4) Na účely poskytovania niektorých údajov z účtovných záznamov3) podnikateľov4) v pôdohospodárstve príslušnému orgánu Európskej únie zriaďuje ministerstvo v spolupráci s úradom5) sieť testovacích podnikov poľnohospodárskeho účtovníctva.

(5) Sieť testovacích podnikov predstavuje reprezentatívnu vzorku podnikateľov4) v pôdohospodárstve, ktorí poskytujú ministerstvu údaje na základe zmluvy.

(6) Údaje získané z účtovných záznamov podnikateľov podľa odseku 4 môže ministerstvo použiť len na účely hodnotenia vývoja poľnohospodárskej politiky a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu a súhrnného lesníckeho ekonomického účtu.

§ 4

Riadiaci výbor, Monitorovací výbor pre sektorový program a Monitorovací výbor pre plán

(1) Riadiaci výbor je odborný orgán ministerstva. Riadiaci výbor

a) navrhuje ministerstvu vymedzenie oblastí poskytovania podpory a jej zmien v záujme zlepšenia efektívnosti podpôr,

b) vyjadruje sa o opatreniach na organizovanie trhu podľa jednotlivých druhov výrobkov.

(2) Stálymi členmi riadiaceho výboru sú zástupcovia ministerstva, Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „komora“). Pri prerokúvaní opatrení týkajúcich sa jednotlivých druhov výrobkov sa prizýva aj zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a zástupca príslušného záujmového zväzu, ktorý je členom komory.

(3) Monitorovací výbor pre sektorový program a Monitorovací výbor pre plán vykonávajú v danej oblasti činnosti ustanovené právnymi predpismi Európskej únie.

(4) Počet členov a zloženie Monitorovacieho výboru pre sektorový program a Monitorovacieho výboru pre plán sa určí v štatúte príslušného výboru na princípe partnerstva podľa právnych predpisov Európskej únie.

DRUHÁ ČASŤ

ZRIADENIE, ORGANIZÁCIA, PÔSOBNOSŤ A HOSPODÁRENIE PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRY

§ 5

(1) Zriaďuje sa Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako rozpočtová organizácia6) zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Platobná agentúra zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami národnej podpory.

(2) Platobná agentúra je orgán štátnej správy; organizačne sa člení na útvary zabezpečujúce implementáciu podporných schém z fondu predvstupovej pomoci, povstupovej pomoci a národnej podpory.

(3) Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Platobná agentúra na zabezpečenie výkonu niektorých činností vytvára pracoviská platobnej agentúry, určuje rozsah ich činností a územný obvod ich pôsobnosti.

(4) Podrobnosti o organizačnej štruktúre, postupoch činností a zodpovednosti zamestnancov určí organizačný poriadok platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

§ 6

Pôsobnosť platobnej agentúry

(1) Platobná agentúra

a) rozhoduje o žiadostiach o poskytnutie podpory a kontroluje jej použitie,

b) sleduje a spracúva cenové informácie a trhové informácie (ďalej len „cenový monitoring“) a poskytuje ich ministerstvu financií a príslušným orgánom Európskej únie,

c) spracúva trhové informácie za Slovenskú republiku podľa právnych predpisov Európskej únie,

d) uhrádza vývozné náhrady,

e) rozhoduje o udelení povolenia na vývoz alebo dovoz výrobkov (ďalej len „licencia“),

f) vyberá finančné zábezpeky na udelenie licencie a na vývoz výrobku,

g) rozhoduje o vrátení finančnej zábezpeky alebo jej časti,

h) vyberá odvody z produkcie cukru,

i) vymáha zadržané odvody z produkcie cukru,

j) navrhuje a posudzuje programy propagácie spotreby a odbytu výrobkov,

k) prideľuje identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,

l) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 20,

m) organizuje trh s výrobkami,

n) zabezpečuje ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu7) a podľa právnych predpisov Európskej únie.

(2) Platobná agentúra uverejňuje v publikačnom orgáne ministerstva programy predvstupovej pomoci vypracované v spolupráci s príslušným orgánom Európskej únie, na ktorých financovaní sa podieľa štát.1)

(3) Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s dotknutými štátnymi orgánmi.

§ 7

Hospodárenie platobnej agentúry

(1) Na hospodárenie platobnej agentúry sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.8)

(2) Platobná agentúra je povinná odviesť určenú časť vybraných odvodov z produkcie cukru podľa § 6 ods. 1 písm. h) do rozpočtu Európskej únie.9)

(3) Príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami realizuje Pôdohospodárska platobná agentúra prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.9a) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

(4) Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú:

a) príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,

b) prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených výdavkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami,

c) úhrada časti úrokových nákladov odsúhlasených Komisiou Slovenskej republike na intervenčný nákup produktov,

d) príjmy za kurzové rozdiely,

e) iné príjmy.

(5) Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú:

a) výdavky na intervenčné opatrenia,

b) oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov.9b)

§ 8

Informačný systém

(1) Informačný systém platobnej agentúry zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“), účtovné a monitorovacie systémy.

(2) Informačný systém musí platobná agentúra zabezpečiť tak, aby

a) bolo zabezpečené odhalenie chýb pri zaznamenávaní údajov a ich oprava,

b) údaje nemohli byť zaznamenávané, menené alebo preverované osobami, ktoré nemajú pridelené individuálne heslá,

c) bola identita každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému, zaznamenaná do operačného loga,

d) prístupové heslá do systému boli pravidelne menené,

e) údaje boli zálohované kópiami skladovanými na oddelenom stráženom mieste.

(3) Na poskytovanie údajov z informačného systému sa primerane vzťahuje osobitný predpis.10)

(4) Údaje o poskytnutých podporách z fondov Európskej únie sa uverejňujú v publikačnom orgáne Európskej únie a na internetovej stránke platobnej agentúry.

§ 9

Výkon finančnej kontroly a vnútorného auditu

(1) Na účely posudzovania žiadostí o poskytnutie podpory z fondov Európskej únie a na kontrolu ich použitia vedie platobná agentúra integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“). Integrovaný systém je súhrn činností, ktorými sa zabezpečuje centralizácia údajov o žiadateľoch o podporu (ďalej len „žiadateľ“), o forme poskytnutej podpory a kontrole jej použitia.

(2) Na dosiahnutie účelu tohto zákona je platobná agentúra oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od žiadateľov údaje potrebné na účely integrovaného systému.

(3) Integrovaný systém obsahuje najmä

a) register žiadateľov,

b) register ovocných sadov,

c) register chmeľníc,

d) register znevýhodnených oblastí,

e) register agroenvironmentálnych podpôr.

(4) Do registra podľa odseku 3 písm. a) sa zapisujú tieto údaje:

a) pri právnických osobách obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,11)

b) pri fyzických osobách meno, rodné číslo, trvalý pobyt12) alebo prechodný pobyt.13)

§ 10

Systém finančnej kontroly

(1) Platobná agentúra vykonáva predbežnú, priebežnú a následnú finančnú kontrolu a vnútorný audit.

(2) Predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci platobnej agentúry.

(3) Následnú finančnú kontrolu môžu okrem zamestnancov platobnej agentúry vykonávať kontrolné orgány ministerstva, ministerstva financií a správa finančnej kontroly na základe písomného poverenia vydaného vedúcim kontrolného orgánu.14)

(4) Pri kontrole podľa odsekov 1 až 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.15)

TRETIA ČASŤ

ORGANIZOVANIE TRHU S VÝROBKAMI

§ 11

Organizovanie trhu s výrobkami

(1) Účelom organizovania trhu s výrobkami je minimalizovať akékoľvek negatívne dôsledky zmien na trhu s výrobkami, zaistiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov (ďalej len „opatrenia“).

(2) Na organizovanie trhu s výrobkami možno použiť opatrenia

a) cenové,

b) intervenčné,

c) regulačné,

d) kompenzačné.

§ 12

Odvetvové dohody

(1) Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody medzi združeniami podnikateľov, ktorá je právnym základom zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcimi a predávajúcimi.

(2) Odvetvová dohoda podľa odseku 1 uzavretá medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, dodávok a prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.

(3) Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, odvetvovú dohodu predstavuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.

§ 13

Spolufinancovanie

(1) Výrobca cukru, izoglukózy a inulínového sirupu je povinný na zabezpečenie krytia časti strát a nákladov, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania opatrení v závislosti od množstva produkcie, uhrádzať odvody z produkcie cukru.

(2) Výšku odvodov z produkcie cukru ustanovujú právne predpisy Európskej únie.

§ 14

Dovoz a vývoz výrobkov

(1) Vývoz výrobkov z územia Slovenskej republiky alebo dovoz výrobkov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, možno uskutočniť len na základe, v rozsahu a za podmienok uvedených v licencii.

(2) Pri dovoze výrobkov uvedených v prílohe k tomuto zákonu možno uplatniť osobitné ochranné opatrenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.16)

(3) Vláda môže rozhodnúť o určení povoleného ročného množstva tovaru, ktoré možno prepustiť do režimu aktívny zušľachťovací styk, o časovom obmedzení zákazu použitia režimu aktívny zušľachťovací styk alebo o inom spôsobe uplatňovania opatrenia podľa osobitného predpisu.17)

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁRODNÁ PODPORA POĽNOHOSPODÁRSTVA, POTRAVINÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 15

Národná podpora

Štát podporuje podnikanie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve poskytovaním finančných prostriedkov (ďalej len „podpora“) na programy schválené vládou.18) Schéma národnej podpory musí byť notifikovaná príslušným orgánom Európskej únie.

§ 16

Podpora v oblasti poľnohospodárstva

(1) Účelom programov v poľnohospodárstve je ustanoviť podporné a ochranné opatrenia na vyrovnanie prirodzených hospodárskych nevýhod podnikania a rizík v poľnohospodárstve a na podporu produkčných a mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva zameraných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácej výroby, na ochranu zložiek životného prostredia a na tvorbu a udržiavanie kultúrnej vidieckej krajiny.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na

a) štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu, na podporu obstarávania výkonných vstupov do výroby a podporu spotreby, odbytu a spracovania a na útlm iných odvetví, najmä na zalesňovanie a zatrávňovanie poľnohospodárskych pozemkov vrátane podpory doplnkových činností a na pôdu určenú na produkciu výrobkov na nepotravinárske využitie,

b) úhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat19) do 50 % škody, ktorá vznikla nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia chovateľovi hospodárskych zvierat,

c) zachovanie a starostlivosť o genofond rastlín20) a zvierat,19)

d) čiastkovú úhradu úrokov z úverov na nadobudnuté skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy,21) investičných úverov na modernizáciu poľnohospodárskych technológií, ako aj úrokov z úverov na prevádzkovú činnosť spojenú s modernizáciou výroby,

e) úhradu škody v rastlinnej výrobe spôsobenej v dôsledku sucha, podmáčania, chorôb rastlín alebo škodcov rastlín, ktorá presiahne 20 % škody,

f) dofinancovanie agroenvironmentálnych programov podľa predpisov Európskej únie,

g) poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení podnikateľov a celoslovenských zväzov podnikateľov.

§ 17

Podpora v oblasti potravinárstva

(1) Účelom programov v potravinárstve je zabezpečiť všeobecné zásady a požiadavky na bezpečnosť potravín a vytvoriť predpoklady na výrobu tradičných domácich potravín.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na

a) dosiahnutie štandardov hygieny prevádzok a bezpečnosti potravín,22) systémov kvality a na systém environmentálneho manažmentu, na podporu zvyšovania funkčnosti a účinnosti správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín,

b) výrobu potravín s použitím tradičných surovín, potravín s tradičným zložením, tradičným spôsobom výroby alebo spracovania a na potraviny s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením v oblasti politiky kvality,

c) poradenstvo, vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení podnikateľov na účely politiky kvality,

d) propagáciu odbytu a spotreby vybraných výrobkov,

e) účasť na výstavách a veľtrhoch.

§ 18

Podpora v oblasti lesného hospodárstva

(1) Účelom programov v lesnom hospodárstve je podporiť lesnícku prvovýrobu a tým zabezpečiť obnovu, ochranu a výchovu lesných porastov v lesných prírodných podmienkach.

(2) Podporu podľa odseku 1 možno poskytnúť na

a) trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udržateľný rozvoj lesného fondu,

b) odborné obhospodarovanie lesov,

c) obnovu lesného potenciálu poškodeného prírodnými činiteľmi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení,

d) investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným spracovaním a realizáciu lesnej produkcie,

e) združovanie vlastníkov lesov do výmery 50 ha do združení s právnou subjektivitou,23)

f) poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení podnikateľov.

(3) Podľa medzinárodnej zmluvy,24) ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na poskytovanie podpory nevzťahujú všeobecné predpisy o štátnej pomoci.25)

§ 19

Poskytovanie podpory

(1) Okrem podpôr uvedených v § 16 až 18 možno poskytnúť podporu v pôdohospodárstve na

a) krátkodobé pôžičky,

b) platenie poistného,

c) záruky na úvery,

d) účasť na súťažiach a pre súťažiacich,

e) využívanie závlah, závlahovú vodu.

(2) Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje na základe žiadosti podnikateľa v pôdohospodárstve so sídlom v Slovenskej republike. Na poskytnutie podpory sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.26)

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory obsahuje

a) označenie podnikateľa v pôdohospodárstve podľa § 9 ods. 4,

b) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie,

c) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky podnikateľa v pôdohospodárstve,

d) účel, na ktorý sa má podpora poskytnúť,

e) požadovanú výšku podpory a jej očakávaný prínos,

f) prílohu podľa jednotlivých druhov podpory.

g) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania26a), nie staršie ako tri mesiace.

(4) Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva na predpísaných tlačivách.

(5) Podporu podľa § 16 až 18 nemožno poskytnúť tomu, kto

a) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,

b) je v likvidácii27) alebo bol na neho vyhlásený konkurz,28)

c) je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou.

d) porušil zákaz nelegálneho zamestnávania26a) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly.

(6) Podrobnosti o poskytovaní podpory podľa § 16 až 18 a o obsahu príloh k jednotlivým žiadostiam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií.

(7) Najmenšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú možno poskytnúť povstupovú pomoc, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

PIATA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

§ 20

(1) Platobná agentúra uloží pokutu až do 5 000 000 Sk tomu, kto

a) neposkytne platobnej agentúre informácie nevyhnutné na jej činnosť,

b) poskytne platobnej agentúre nepravdivé informácie,

c) zabráni plneniu oprávnení osôb vykonávajúcich kontrolu,

d) poruší opatrenia na organizovanie trhu.

e) neodstráni z trhu určené množstvo výrobkov.28a)

(2) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(4) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 21

Pridelenú kvótu v rámci národnej kvóty pre jednotlivé druhy výrobkov môže platobná agentúra rozhodnutím odobrať jej držiteľovi v prípade porušenia opatrení na organizovanie trhu podľa právnych predpisov Európskej únie.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 22

Každý žiadateľ podľa tohto zákona je povinný každoročne do 31. marca poskytnúť platobnej agentúre údaje podľa § 9.

§ 23

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní29) okrem

a) prideľovania identifikačných čísel podľa § 6 ods. 1 písm. k),

b) prerokovania a schvaľovania žiadosti o podporu podľa § 19.

(2) Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje právny predpis o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.30)

§ 24

(1) Zrušuje sa Intervenčná poľnohospodárska agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“). Právnym nástupcom zrušenej agentúry je platobná agentúra.

(2) Odo dňa zrušenia agentúry prechádzajú do správy platobnej agentúry

a) peňažné prostriedky v správe agentúry,

b) majetok v správe agentúry,

c) práva a povinnosti agentúry vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov,

d) pohľadávky a záväzky agentúry.

(3) Zamestnanec, ktorý je k 1. decembru 2003 vo verejnej službe v agentúre, plní úlohy a spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu31) a písomne požiada v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu zamestnancom v dočasnej štátnej službe.

§ 25

(1) Dňom 1. decembra 2003 sa Agentúra SAPARD zlučuje s platobnou agentúrou.

(2) Zamestnanec, ktorý je k 1. decembru 2003 vo verejnej službe v Agentúre SAPARD, plní úlohy a spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu31) a písomne požiada v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu zamestnancom v stálej štátnej službe.

§ 25a

Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu v roku 2005 sú prostriedky štátneho rozpočtu nepoužité na realizáciu intervenčných opatrení v roku 2005.

§ 26

Ministerstvo na základe splnomocňujúcich ustanovení, nariadení alebo rozhodnutí Rady Európskych spoločenstiev alebo Komisie Európskych spoločenstiev môže na ich realizáciu vydať všeobecne záväzný právny predpis.

§ 27

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. uvedené v čl. I.


Čl. II

Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Organizovanie trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra").1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 5 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pravidlá rokovania komoditnej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.

4. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

(1) Na zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou a posudzovaním programov propagácie spotreby a odbytu výrobkov zriaďuje riaditeľ agentúry marketingovú radu.

(2) Na zloženie marketingovej rady sa vzťahuje § 2 ods. 2 primerane.

(3) Marketingová rada

a) navrhuje programy propagácie spotreby a odbytu výrobkov,

b) posudzuje súlad navrhovaných programov propagácie spotreby a odbytu s pravidlami a opatreniami podpory poľnohospodárskych výrobkov Európskej únie,

c) odporúča ministerstvu na schválenie programy propagácie spotreby a odbytu.

(4) Pravidlá rokovania marketingovej rady upraví rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerstvo.“.

5. § 3 sa vypúšťa.

6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vyhodnocuje opatrenia zamerané na organizovanie trhu s výrobkami, ich kvantitatívny a kvalitatívny dopad na trh.“.

7. § 7 sa vypúšťa.

8. V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Kontrolu kvality ovocia a zeleniny vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 56 Obchodného zákonníka.“ nahrádza citáciou „§ 56 až 260 Obchodného zákonníka.“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia § 5, ktoré nadobúda účinnosť 1. decembra 2003, ustanovení § 6 ods. 1 písm. b) až g) a n), § 14 ods. 1, § 21 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a ustanovení § 6 ods. 1 písm. h) a i), § 7 ods. 2 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 473/2003 Z. z.

Číslo položky colného sadzobníka Názov výrobku
0102 90 Živý hovädzí dobytok
0201 0202 Hovädzie mäso
0103 92 Živé ošípané
0203 Bravčové mäso
ex 0104 ex 0204 Ovce a ovčie mäso
ex 0207 Mäso a jedlé droby z kurčiat
0210 20 90 ex 02 10 99 Sušené mäso z hovädzieho dobytka
0402 10 0402 21 0402 29 Mlieko, smotana v prášku
0403 10 Jogurt
ex 0405 Maslo
ex 0701 90 Zemiaky ostatné
0806 10 90 Hrozno muštové
1108 11 00 1108 12 00 1108 1300 Škroby
1205 10 90 1205 90 00 Semená repky ostatnej
ex 1206 Slnečnicové semená
1512 11 1512 19 Slnečnicový olej
1514 Repkový olej
1517 10 1517 90 Margarín
ex 1702 Ostatné cukry
1902 11 1902 19 1902 20 1902 30 Cestoviny
2105 00 Zmrzlina
2202 10 Nealkoholické nápoje
2204 Víno
2207 10 Lieh
2208 60 2208 70 2208 90 Vodka Likéry Ostatné destiláty
3505 10 Dextríny

Poznámka:

ex 0104 – 0104 10 30, 0104 10 80

ex 0204 – 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43

ex 0207 – len pri položkách Gallus domesticus

ex 0210 99 – 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60

ex 0405 – 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90

ex 0701 90 – 0701 90 10, 0701 90 90

ex 0806 10 – 0806 10 90

ex 1206 – 1206 00 91, 1206 00 99

ex 1702 – 1702 30, 1702 40

Poznámky pod čiarou

1) Viacročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou (oznámenie č. 130/2002 Z. z.).

2)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

3)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

4)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5)
§ 4 ods. 2 a § 11 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

6)
§ 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7)
Napríklad § 4 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9)
§ 34 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9a) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9b) Napríklad Nariadenie Rady č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Ú. v. ES L 216, 5. 8. 1978) v platnom znení, Nariadenie Komisie (ES) č. 1843/2003 zo 17. októbra 2003 stanovujúce koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).

10)
§ 31 zákona č. 540/2001 Z. z.

11)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z.

12) § 3 až 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

13)
§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z.

14)
§ 12 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15)
Zákon č. 502/2001 Z. z.

16)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie č. 152/2000 Z. z.).

17)
§ 315 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

18)
§ 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19)
§ 41 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

20)
Napríklad § 6 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

21)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.

22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

23)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

24)
Rozhodnutie Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) (oznámenie č. 186/2002 Z. z.).

25)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

26)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27)
Napríklad § 70 a 254 Obchodného zákonníka.

28)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

28a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktoré stanovuje dočasné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. ES L 009, 15. 01. 2004).

29)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

30)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

31) § 2 ods. 2 a 4 a § 14 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.