Vyhláška č. 105/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode

(v znení č. 32/1961 Zb., 109/1966 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 20.12.1966

105

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 29. júna 1960

o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode

Minister zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s ministrom financií podľa §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Zriaďuje sa podnik Rapid, československá reklamná agentúra (ďalej len „podnik“).

§ 2

Sídlom podniku je Praha.

§ 3

(1) Hlavným predmetom podnikania podniku je

a) výlučné vykonávanie všetkých druhov agentúrnej propagačnej činnosti súvisiacej so zahraničným obchodom vrátane vývozu a dovozu služieb a tlačovín určených na propagáciu, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí na účely propagácie československých výrobkov a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti;

b) usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, s výnimkou Medzinárodného veľtrhu v Brne;

c) dovoz a vývoz iných propagačných prostriedkov, než uvedených v písmene a).

(2) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jeho podnikania.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodárskou organizáciou, hospodáriacou podľa chozrasčotu; zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(2) Štát neručí za úkony a záväzky podniku.

(3) Z majetku podniku nemožno žiadať ani dosiahnuť uspokojenie pohľadávok voči štátu alebo voči podnikom a iným organizáciám.

(4) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa v pozemkovej knihe zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik spravuje a riadi ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu.

(2) Ústredný riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov ústredného riaditeľa. Námestník zastupuje ústredného riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Ústredný riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.

§ 6

Základný majetok podniku je 20 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Minister zahraničného obchodu vydá podrobnejšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii a činnosti, o zodpovednosti jeho pracovníkov a o dozore ministerstva na činnosť podniku. Predpisy o financovaní, o platobnom styku a o peňažnej kontrole podniku vydá minister financií v dohode s ministrom zahraničného obchodu.

§ 8

Dňom začiatku činnosti tejto vyhlášky prechádzajú na podnik práva a záväzky Československej obchodnej komory, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom podnikania podniku, najmä aj práva a záväzky zo zmlúv zastupiteľských, zmlúv o spolupráci so zahraničnými agentúrami a pod.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.

Čl. IV

Dňom počiatku účinnosti tejto vyhlášky prechádzajú na podniky Rapid a Polytechna práva a záväzky Československej obchodnej komory vzniknuté v súvislosti s vykonávaním činností, ktoré sa stávajú predmetom podnikania uvedených podnikov podľa tejto vyhlášky, najmä aj práva a záväzky zo zmlúv zastupiteľských, zmlúv o spolupráci so zahraničnými agentúrami, patentnými zástupcami a pod.


Minister:

Krajčír v. r.