Vyhláška č. 295/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1998
Platnosť od 30.09.1998
Účinnosť od 01.10.1998

OBSAH

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 29. septembra 1998,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 339/1997 Z. z. a vyhlášky č. 82/1998 Z. z.

§ 2

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.


Miroslav Maxon v. r.