Vyhláška č. 76/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností

Čiastka 23/1972
Platnosť od 06.10.1972
Účinnosť od 06.10.1972

OBSAH

76

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 18. septembra 1972

o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 ods. 2 a § 20 zák. č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zák. č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Fincom, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), založená podľa zák. č. 243/1949 Zb. a na vznik ktorej bolo vydané štátne povolenie rozhodnutím ministra zahraničného obchodu z 11. 12. 1968 č.2306/68-SM, sa určuje na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu uvedenom v § 2.

§ 2

(1) Zahraničnoobchodná činnosť spoločnosti zahŕňa:

a) zriaďovanie a správu (včítane vlastníctva) majetkových účastí na podnikanie v zahraničí, (finančných, obchodných a výrobných) vykonávaných rôznymi formami či už priamo alebo v zastúpení československých účastníkov pri vývoze investičných celkov, strojov a zariadení aj pri zabezpečovaní zdrojov surovín, polotovarov a výrobkov na dovoz, všetko v spolupráci s príslušnými organizáciami zahraničného obchodu a podľa príslušných predpisov,*)

b) prispievanie k plneniu úloh uvedených sub a) združovaním prostriedkov a činnosti zúčastnených čs. organizácií podľa príslušných predpisov,**)

c) vykonávanie revíznych, kontrolných a poradenských služieb na podporu zahraničného obchodu,

d) vykonávanie finančnoprávnych služieb so súhlasom Štátnej banky československej a v spolupráci s Československou obchodnou bankou, s výnimkou služieb vyhradených devízovým bankám a devízovým miestam, v zmysle predpisov o devízovom hospodárstve,

e) plnenie iných úloh na podporu a rozvíjanie československého zahraničného obchodu z poverenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

(3) Vymedzenie zahraničnoobchodnej činnosti ustanoví podrobne minister zahraničného obchodu osobitným opatrením vyhláseným vo Vestníku Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

§ 3

1. Spoločnosť patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

2. Na činnosť spoločnosti sa podľa tejto vyhlášky vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Najmä podľa § 20 zák. č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve a vykonávacej úpravy o majetkových účastiach na podnikaní v zahraničí.

**) Najmä podľa § 360a Hospodárskeho zákonníka a podľa ustanovení Zákonníka medzinárodného obchodu o zmluve o združení (§ 625 a nasl.).