Vyhláška č. 202/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

202

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 27. decembra 1968

o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Tuzex, účastinná spoločnosť so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), na vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu, Ministerstvom ťažkého priemyslu a Ministerstvom chemického priemyslu z 19. decembra 1968, určuje sa na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je tuzemský i zahraničný predaj tovaru všetkých druhov v drobnom za cudzie meny.

(2) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

§ 3

Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.

§ 4

Tuzex, podnik zahraničného obchodu,*) sa k 1. januáru 1969 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Ing. Valeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 122/1957 Ú. l. (Ú. v.).