Nájdených 187
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1988 Zb. Banský zákon 01.07.1988
524/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave 01.01.2012
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
325/2010 Z. z. Podrobnosti postupu komisie pri výberovom konaní dobývacieho priestoru 01.08.2010
292/2009 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov 01.09.2009
244/2009 Z. z. Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom 20.06.2009
117/2002 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na bezpečnosť pri banskej činnosti 01.04.2002
50/2002 Z. z. Nariadenie o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty 15.02.2002
59/1998 Z. z. Zákon o Slovenskej banskej komore 01.04.1998
58/1998 Z. z. Novela o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.06.1998
208/1993 Z. z. Vyhláška o overovaní spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti 01.11.1993
536/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 01.01.1992
520/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 01.01.1992
557/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom 01.01.1991
387/1990 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy 01.01.1991
50/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov 01.07.1989
29/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 01.07.1989
21/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 01.07.1989
89/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.07.1988
79/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 01.07.1988