Oznámenie č. 391/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

391

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 12. septembra 2001 č. 2/2001 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva.

Výnos určuje právnické osoby v odvetví uhoľného baníctva a právnické osoby v odvetví rudného baníctva a magnezitového priemyslu, ktorým možno dotácie poskytnúť, účel, na ktorý možno dotácie poskytnúť, a spôsob poskytovania a zúčtovania dotácií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2001 a možno doň nazrieť v sekcii energetiky na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.