50

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. januára 2002

o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 14 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a zákona č. 558/2001 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výpočet úhrady za dobývací priestor

(1) Úhrada za dobývací priestor sa za každý kalendárny rok vypočíta ako súčin sadzby úhrady a plošného obsahu dobývacieho priestoru vyjadreného v km2 zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor.

(2) Výpočet úhrady za dobývací priestor sa vykoná za každý dobývací priestor samostatne v priznaní úhrady za dobývací priestor podľa prílohy č. 1. Ak sa dobývací priestor nachádza na územiach viacerých obcí, je organizácia povinná v priznaní úhrady za dobývací priestor uviesť aj percentuálny podiel územia dobývacieho priestoru pripadajúci na jednotlivé obce.

§ 2

Platenie úhrady za dobývací priestor

Úhrada za dobývací priestor vypočítaná podľa § 1 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa nachádza dobývací priestor. Obvodný banský úrad rozdelí 80 % výnosu úhrady za dobývací priestor obciam podľa veľkosti častí dobývacieho priestoru na ich územiach.

§ 3

Výpočet úhrady za vydobyté nerasty

(1) Úhrada za vydobyté nerasty sa za každý štvrťrok kalendárneho roka vypočíta ako súčin podielu nákladov na dobývanie nerastov k celkovým nákladom na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, tržieb dosiahnutých za odpredané výrobky zhotovené z vydobytých nerastov a sadzby úhrady. Sadzba úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu je uvedená v prílohe č. 2.

(2) Náklady na dobývanie nerastov pozostávajú z vlastných nákladov (priame a nepriame náklady)2) vynaložených v príslušnom štvrťroku na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska vrátane dopravy vydobytého nerastu až po miesto, kde vydobytý nerast vstupuje do procesu jeho úpravy a zušľachťovania a ďalšieho spracovania na výrobky, ako aj vlastných nákladov na zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidáciu banských diel a lomov a na zriaďovanie a prevádzku odvalov, výsypiek a odkalísk potrebných na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska.3)

(3) Celkové náklady na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov pozostávajú z nákladov na dobývanie nerastov (odsek 2) a ďalších vlastných nákladov vynaložených na úpravu a zušľachtenie vydobytých nerastov4) a ich ďalšie spracovanie na výrobky až po predaj týchto výrobkov.

(4) Ak organizácia nerast vydobytý z dobývacieho priestoru upravuje a spracúva na výrobky a spolu s vydobytým nerastom upravuje a spracúva aj ten istý druh nerastu nadobudnutý ako tovar od iného dodávateľa, organizácia musí v prílohe č. 1

a) do kalkulácie nákladov podľa jednotlivých položiek, ktoré boli zahrnuté do celkových nákladov na úpravu a zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, zahrnúť len položky na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov bez nákladov na úpravu a spracovanie zakúpeného nerastu od iného dodávateľa,

b) do špecifikácie tržieb podľa druhov odpredaných výrobkov a výrobkov použitých na vlastnú potrebu uviesť iba tržby za výrobky vyrobené z nerastu vydobytého z dobývacieho priestoru bez tržieb za výrobky zhotovené zo zakúpeného nerastu.

(5) Na účel uvedený v odseku 4 je organizácia povinná viesť potrebnú evidenciu.

(6) Ak sa vydobytý nerast bez jeho úpravy a zušľachťovania a ďalšieho spracovania priamo odpredáva ako výrobok, náklady na dobývanie sú totožné s celkovými nákladmi na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov.

(7) Do tržby za výrobky zhotovené z vydobytých nerastov v príslušnom štvrťroku sa zaratúva tržba dosiahnutá za odpredané výrobky, ako aj predpokladaná tržba za výrobky použité pre vlastnú potrebu, a to vo výške, akoby tieto výrobky boli odpredané.

(8) Výpočet úhrady za vydobyté nerasty sa vykoná v priznaní úhrady za vydobyté nerasty podľa prílohy č. 3. Predpokladaná tržba za výrobky použité na vlastnú potrebu sa ocení vo výške ceny výrobku odpredaného v príslušnom štvrťroku.

(9) Súčasťou výpočtu úhrady za 4. štvrťrok je aj zúčtovanie úhrad za kalendárny rok.

§ 4

Platenie úhrady za vydobyté nerasty

Úhrada za vydobyté nerasty vypočítaná podľa § 3 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa nachádza dobývací priestor určený na dobývanie nerastov, za ktoré sa úhrada platí.

§ 5

Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

(1) Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín5) sa vypočíta ako súčin množstva uskladneného (zatlačeného) plynu v m3 alebo kvapaliny v tonách v príslušnom štvrťroku a sadzby úhrady podľa odseku 2.

(2) Sadzba úhrady za 1 m3 plynu alebo 1 t kvapaliny je 0,015 Sk.

(3) Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa vykoná v priznaní úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín podľa prílohy č. 4.

(4) Úhrada podľa odseku 1 sa neplatí za uskladnený plyn potrebný na bezpečné prevádzkovanie zásobníka.

§ 6

Platenie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín vypočítaná podľa § 5 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie obvodný banský úrad, v ktorého obvode pôsobnosti1) sa toto uskladňovanie uskutočňuje.

§ 7

Vedenie účtov úhrad

Podkladom na vedenie osobitných účtov podľa § 2, 4 a 6 sú priznania úhrad (§ 1 ods. 2, § 3 ods. 6 a § 5 ods. 3), doklady o zaplatení úhrady, o znížení úhrady, o povolení odkladu platenia úhrady a zaplatení príslušných úrokov a doklady o vyrubení a zaplatení penále za oneskorené zaplatenie úhrady.


§ 8

Prechodné ustanovenie

Sadzby úhrad uvedené v prílohe č. 2 v písmenách b) a e) sú platné pre kalendárny rok 2002; sadzby pre kalendárny rok 2003 sú 1 % a pre kalendárny rok 2004 a ďalšie roky sú 0,1 %. Sadzba 0,1 % za nerasty uvedené v prílohe č. 2 písm. b) je platná do 31. decembra 2020; sadzba 0,1 % za nerasty uvedené v prílohe č. 2 písm. e) je platná do 31. decembra 2023.

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/1994 Z. z. o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty.

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

Sadzba úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu

Druh nerastu Sadzba úhrady v %
a) rádioaktívne nerasty 10
b) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, s výnimkou rúd zlata a striebra 2
c) rudy zlata a striebra 5
d) magnezit 3
e) lignit a uhlie 2
f) ropa, horľavý zemný plyn, ako aj bituminózne horniny vhodné na energetické využitie 5
g) kamenná soľ, draselné, borové, brómové a jódové soli 5
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru, fluór alebo ich zlúčeniny 4
i) grafit, azbest, sľuda, diatomit, minerálne farbivá, bentonit 3
j) baryt, mastenec 4
k) sklársky a zlievárenský piesok 6
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, ak sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením 6
m) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit, vápenec, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín 7
n) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene 8
o) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťou polovodičov 6
p) halloyzit, sadrovec, anhydrit, perlit, zeolit 4
r) keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce 4
s) kaolín 6
t) živcové pegmatity 2
u) mineralizované vody, z ktorých možno priemyselne získať vyhradené nerasty 4
v) technicky využiteľné prírodné plyny, ak nepatria k plynom uvedeným v písmene f) 5
Nevyhradené nerasty výhradných ložísk (§ 43 ods. 6 banského zákona v znení neskorších predpisov) 
w) štrkopiesky a piesky 0,5
x) tehliarske hliny a hliny, ílovce a ostatné korekčné nerasty na výrobu cementu 0,4
y) nerasty na výrobu abrazív 1
z) ostatné nevyhradené nerasty výhradných ložísk (lomový kameň a podobne) 0,3

Príloha č. 3 k nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

2) § 25 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3) § 2 písm. b), c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

4) § 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.

5) § 32a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.