Zákon č. 142/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.06.2017
Účinnosť od 15.06.2017

142

ZÁKON

z 10. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 312/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy,

b) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 písm. k) sa za slová „životné prostredie“ vkladajú slová „a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup“.

3. § 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za jednu činnosť.

(5) Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom je obrana, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom v každom jednotlivom prípade určí, či ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 22a sa citácia „§ 31 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 16 a 31 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

5. V § 19 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce.“.

6. V § 22 odsek 3 znie:

(3) Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10.“.

7. V § 23 odsek 1 znie:

(1) Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne prostredníctvom webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi. Základnými údajmi o navrhovanej činnosti sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základnými údajmi o navrhovateľovi sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.“.

8. V § 24 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 30 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 8“.

9. V § 29 odsek 13 znie:

(13) Výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.“.

10. V § 29 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“.

11. V § 30 odsek 1 znie:

(1) Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgán na základe prerokovania s navrhovateľom, ak je to potrebné, aj s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na

a) územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)

b) vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)

c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25b) § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 30 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Príslušný orgán písomne upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o termíne a mieste prerokovania, ktoré sa uskutoční do 15 dní od

a) uplynutia lehoty podľa § 23 ods. 4, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. a), d) a h),

b) vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 14, ak ide o skutočnosti uvedené v § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a f),

c) vydania odborného stanoviska podľa § 18 ods. 1 písm. g),

d) vydania rozhodnutia podľa § 19 ods. 1.

(3) Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny prostredníctvom webového sídla ministerstva a bezodkladne ho zašle rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti. Príslušný orgán bezodkladne zašle rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny navrhovateľovi spolu so stanoviskom, ktoré bolo podkladom k vydaniu rozsahu hodnotenia.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.

13. V § 30 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

14. V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovo „porovnanie“ vkladá slovo „vhodných“.

15. V § 31 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

16. V § 32 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

17. V § 33 odsek 1 znie:

(1) Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správy o hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na

a) územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c)

b) na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a)

c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.25b)“.

18. V § 33 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

19. V § 34 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 3“.

20. V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Konzultácie sa môžu konať prostredníctvom príslušného spoločného orgánu.“.

21. V § 54 ods. 2 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

v) prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ktoré má k dispozícii, a to najmä informácie o

1. počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, ktoré podliehali posudzovaniu vplyvov,

2. zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien podľa položiek v prílohe č. 8,

3. počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu konaniu,

4. odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné podniky,“.

Doterajšie písmená v) a w) sa označujú ako písmená w) a x).

22. § 54 ods. 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

y) vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov so zákonom.“.

23. V § 60 odsek 2 znie:

(2) Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) a správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ. S cieľom zabrániť duplicite posúdení môže navrhovateľ pri vypracovaní zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a správy o hodnotení činnosti využiť verejne dostupné informácie z predchádzajúcich relevantných posúdení. Za relevantné posúdenie sa považuje najmä správa o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a výsledok hodnotenia vplyvov podľa osobitného predpisu.35c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

35c) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24. V § 62 odsek 6 znie:

(6) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním, ak v zámere, správe o hodnotení činnosti alebo odbornom posudku uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje.“.

25. V § 62 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá

a) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),

b) nezúčastnila sa na školení alebo

c) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

26. V § 63 odsek 1 znie:

(1) Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov.“.

27. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63a

Konflikt záujmov

Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon vo veci. Za konflikt záujmov sa považuje, ak sa zamestnanec podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.“.

28. V § 64 písmeno a) znie:

a) konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,“.

29. § 64 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) konfliktu záujmov podľa § 63a.“.

30. Za § 65e sa vkladá § 65f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017

(1) Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia

a) podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný,

b) podľa predpisov účinných do 14. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny už bol vydaný.

(2) Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. júna 2017.“.

31. V prílohe č. 8a kapitole III. druhom bode sa vypúšťa slovo „Stručný“.

32. V prílohe č. 9 kapitole II. štvrtom bode sa slovo „podobne“ nahrádza slovami „ukončenie činnosti“.

33. V prílohe č. 9 kapitole II. ôsmom bode sa vypúšťa slovo „Stručný“.

34. V prílohe č. 9 kapitole IV. prvom bode sa za slovo „záber“ vkladajú slová „lesných pozemkov a“.

35. V prílohe č. 9 kapitole IV. piatom bode sa za slová „navrhovanej činnosti na“ vkladajú slová „biodiverzitu a“.

36. V prílohe č. 10 kapitole I. tretí bod znie:

3. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).“.

37. V prílohe č. 10 kapitole I. siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ovplyvňovania biodiverzity“.

38. V prílohe č. 10 kapitole I. ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „(napr. prírodné katastrofy, zmena klímy)“.

39. V prílohe č. 10 kapitole II. treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a v horninovom prostredí“.

40. V prílohe č. 10 kapitole II. štvrtom bode sa vkladá nový podbod 4.1., ktorý znie:

4.1. vodné útvary,“.

Doterajšie podbody 4.1. až 4.8. sa označujú ako podbody 4.2. až 4.9.

41. V prílohe č. 10 kapitole II. podbod 4.2. znie:

4.2. mokrade,“.

42. V prílohe č. 10 kapitole II. podbode 4.3. sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ústí riek“.

43. V prílohe č. 10 kapitole III. sa v nadpise a v úvodnej vete za slovo „Význam“ vkladajú slová „a vlastnosti“.

44. V prílohe č. 10 kapitole III. piaty bod znie:

5. predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu.“.

45. V prílohe č. 10 sa kapitola III. dopĺňa šiestym až ôsmym bodom, ktoré znejú:

6. povahu vplyvu,

7. kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností,

8. možnosť účinného zmiernenia vplyvu.“.

46. V prílohe č. 11 časti A kapitole II. sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie činnosti a podobne).“.

Doterajšie body 4 až 17 sa označujú ako body 5 až 18.

47. V prílohe č. 11 časti A kapitole II. deviatom bode sa vypúšťa slovo „Stručný“.

48. V prílohe č. 11 časti B kapitole II. siedmom bode sa za slová „zásahy do krajiny“ vkladajú slová „a horninového prostredia“.

49. V prílohe č. 11 časti C kapitole III. treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy“.

50. V prílohe č. 11 časti C kapitole III. piatom bode sa za slovo „napr.“ vkladajú slová „vodný útvar,“.

51. V prílohe č. 11 časti C kapitole III. deviatom bode sa za slová „Vplyvy na“ vkladajú slová „biodiverzitu,“.

52. V prílohe č. 11 časti C kapitole III. šestnástom bode sa za slová „Iné vplyvy“ vkladajú slová „(napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti voči rizikám závažných havárií alebo prírodných katastrof, ktoré majú význam pre navrhovanú činnosť)“.

53. V prílohe č. 11 časti C kapitole V. sa v nadpise za slovo „Porovnanie“ vkladá slovo „vhodných“.

54. V prílohe č. 11 časti C kapitole V. prvom bode sa za slovo „kritérií“ vkladajú slová „so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej činnosti, technológiu a umiestnenie“.

55. Príloha č. 16 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25. 4. 2014).“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 18f“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.