Nájdených 86
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
313/2016 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.01.2017
346/2013 Z. z. Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 01.01.2014
30/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom 01.03.2012
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
255/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 15.06.2010
46/2009 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 11.04.2009
514/2008 Z. z. Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 15.12.2008
438/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora 15.11.2008
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach 01.04.2006
153/2004 Z. z. Nariadenie o limitoch a termínoch opätovného použitia častí starých vozidiel 01.04.2004
397/2003 Z. z. Podrobnosti o množstve vody dodanej verejným vodovodom 01.10.2003
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch 01.07.2001
46/2021 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch 06.02.2021
285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch 14.10.2020
379/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 01.01.2019
312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.01.2019
186/2018 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 01.07.2018
323/2017 Z. z. Novela vyhlášky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti 01.01.2018
321/2017 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 01.01.2018
14/2017 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 01.02.2017