REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby a tlačovej chyby

v zákone č. 577/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V čl. IV v úvodnej vete zákona majú byť namiesto slov „zákona č. 193/2007 Z. z. zákona, č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z.“ správne uvedené slová „zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z.“.

2. V čl. IV bode 4 v živnosti poradové číslo 35 vysvetlivky majú správne znieť:

„*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.

**) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

***) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.“.