Nájdených 37
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
409/2011 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 01.01.2012
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
107/2010 Z. z. Nariadenie o vhodnosti prírodných štruktúr pri uskladňovaní plynov a kvapalín 01.04.2010
569/2007 Z. z. Geologický zákon 01.01.2008
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
82/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde 01.09.1967
311/2013 Z. z. Novela zákona o geologických prácach a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.11.2013
340/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 01.09.2010
268/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 11.06.2010
110/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 01.01.2011
479/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2005
214/2002 Z. z. Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
344/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva
141/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon 01.05.2000
313/1999 Z. z. Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) 01.01.2000
177/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
305/1993 Z. z. Vyhláška o financovaní geologických prác a likvidácii starých banských diel 01.01.1994
217/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác 01.10.1993
415/1992 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov 21.08.1992
412/1992 Zb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 21.08.1992