Zákon č. 62/1983 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 01.07.1983

62

ZÁKON

z 13. júna 1983

o vernostnom prídavku baníkov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie vernostného prídavku baníkov (ďalej len „vernostný prídavok“) ako uznanie a ocenenie vernosti baníckemu povolaniu.

Rozsah platnosti

§ 2

(1) Vernostný prídavok sa poskytuje pracovníkom, ktorí vykonávajú banícku činnosť v baníckej prevádzke.

(2) Baníckou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie

a) ťažba a úprava uhlia, rádioaktívnych nerastov, rúd a iných nerastov dobývaných v hlbinných baniach a podúrovňových lomoch,

b) ťažba ropy, zemného plynu, kamennej soli a soľanky, ďalších nerastov dobývaných v podúrovňových lomoch a liečivej rádioaktívnej vody,

c) zriaďovanie a likvidácia banských diel, lomov včítane skrývky a banských prevádzkových zariadení baníckym spôsobom,

d) geologický prieskum pre ťažbu nerastov,

e) zriaďovanie a likvidácia podzemných stavieb baníckym spôsobom na dopravné, vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a vedeckovýskumné účely,

f) doprava nerastov uvedených v písmene a) a obsluha skládky výrobného odpadu z hlbinných baní a podúrovňových lomov,

g) zabezpečovanie automatizácie, mechanizácie a bezpečnosti práce pri činnostiach uvedených v písmenách a) a f) a odplynovanie banského pohoria,

h) riadenie činností uvedených v písmenách a) až g) a dozor nad ich vykonávaním.

(3) Baníckou prevádzkou sa na účely zákona rozumejú a) koncernové podniky, národné podniky a účelové organizácie, v ktorých je banícka činnosť prevažujúcim predmetom činnosti, b) nižšie organizačné útvary výrobnej hospodárskej jednotky vykonávajúcej banícku činnosť, c) obvodné banské úrady.

(4) Vernostný prídavok sa poskytuje aj učňom a žiakom, ktorí sa pripravujú na banícke povolanie v banských učebných a študijných odboroch na stredných odborných učilištiach (ďalej len „žiaci“).

§ 3

(1) Vernostný prídavok sa poskytuje aj pracovníkom, ktorí vykonávali banícku činnosť v baníckej prevádzke a potom sú uvoľnení na výkon politickej alebo odborovej funkcie v baníckej prevádzke. Výkon týchto funkcií sa na účely vernostného prídavku považuje za banícku činnosť.

(2) Vernostný prídavok sa poskytuje aj pracovníkom, ktorí po dobu najmenej desať rokov vykonávali činnosť v baníckej prevádzke a potom

a) pracujú na generálnom riaditeľstve výrobnej hospodárskej jednotky vykonávajúcej banícku činnosť (ďalej len „banícka výrobná hospodárska jednotka“),

b) pracujú na ústrednom orgáne štátnej správy, v pôsobnosti ktorého sa vykonáva banícka činnosť,

c) pracujú na ústrednom orgáne štátnej banskej správy,

d) pracujú v banskom vedeckovýskumnom ústave alebo v banskej projektovej organizácii,

e) sú uvoľnení na výkon funkcie vo vyšších odborových orgánoch, v ktorých zabezpečujú odborovú činnosť v baníckej prevádzke.

Vznik nároku

§ 4

(1) Nárok na vernostný prídavok vzniká splnením podmienky čakacej doby.

(2) Čakacou dobou u pracovníkov uvedených v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 je doba pracovného pomeru, ktorý k 30. júnu bežného roka trvá najmenej

a) s organizáciou vykonávajúcou banícku činnosť

1. tri roky alebo

2. jeden a pol roka pri ťažbe a prieskume rádioaktívnych nerastov v hlbinných baniach,

b) s inou organizáciou v rámci baníckej výrobnej hospodárskej jednotky tri roky za predpokladu, že vykonávali banícku činnosť vždy najmenej 120 smien (pracovných dní) v každom baníckom roku.

(3) Baníckym rokom sa rozumie čas od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(4) Doby trvania pracovných pomerov uvedených v odseku 2 sa spočítajú.

(5) Žiakom patrí vernostný prídavok po prvom roku prípravy.

(6) Do čakacej doby sa započítava doba úspešne ukončeného štúdia na stredných odborných školách s baníckym zameraním a vysokých školách technického smeru s baníckym zameraním, ako aj doba prípravy na banícke povolanie v učebných a študijných odboroch za predpokladu, že pracovník po ukončení štúdia alebo prípravy bezprostredne vstúpi do pracovného pomeru s organizáciou vykonávajúcou banícku činnosť.

(7) Do čakacej doby sa nezapočítava doba väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ak bol pracovník právoplatne odsúdený za trestný čin alebo prečin.

§ 5

Pracovníkom, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou uvedenou v § 4 ods. 2 písm. b), patrí vernostný prídavok len za banícky rok, v ktorom vykonávajú banícku činnosť v baníckej prevádzke po dobu najmenej 120 smien (pracovných dní).

§ 6

Obmedzenie a strata nároku

(1) Vernostný prídavok nepatrí a) dobu výkonu základnej (náhradnej) vojenskej služby, ak dal pracovník predo dňom jeho splatnosti (§ 10 ods. 4) platnú výpoveď, b) za dobu, po ktorú má pracovník nárok na náborový alebo iných obdobný príspevok podľa osobitných predpisov,1) c) za dobu, po ktorú pracovník poberá starobný dôchodok alebo jeho časť, d) za dobu uvedenú v § 4 ods. 7.

(2) Vernostný prídavok nepatrí ani za zvyšujúcu časť kalendárnych mesiacov, do ktorých spadá začiatok alebo koniec dôb uvedených v predchádzajúcom odseku.

(3) Pracovník, s ktorým organizácia rozviazala v baníckom roku pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny [§ 46 ods. 1 písm. f) a § 53 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce], stráca nárok na vernostný prídavok za tento banícky rok.

Výška vernostného prídavku

§ 7

(1) Vernostný prídavok sa poskytuje v ročných sumách odstupňovaných podľa počtu ukončených rokov výkonu baníckej činnosti v baníckej prevádzke včítane čakacej doby (ďalej len „doba baníckej činnosti“). Táto doba sa zisťuje k 30. júnu bežného roka.

(2) Na určenie výšky vernostného prídavku sa zaraďujú banícke činnosti do skupín podľa obťažnosti a rizikovosti vykonávanej práce.

(3) Žiakom sa poskytuje vernostný prídavok vo výške odstupňovanej podľa počtu ukončených rokov prípravy.

§ 8

(1) Pracovníkom uvedeným v § 5 sa poskytuje vernostný prídavok za celý banícky rok vo výške zodpovedajúcej skupine vykonávanej baníckej činnosti a počtu ukončených baníckych rokov, v ktorých splnili podmienky nároku na vernostný prídavok.

(2) Pracovníkom uvedeným v § 3 ods. 2 sa poskytuje vernostný prídavok vo výške, v ktorej im patril za banícky rok, v ktorom došlo ku skončeniu výkonu baníckej činnosti v baníckej prevádzke; za dobu ďalšieho zamestnania sa týmto pracovníkom vernostný prídavok nezvyšuje.

(3) Pracovníkom, ktorí sa vzhľadom na svoj zdravotný stav stali trvale nespôsobilými na výkon doterajšej práce z dôvodov uvedených v osobitnom predpise2) a sú

a) prevedení na inú prácu alebo uvoľnení do inej organizácie v rámci baníckej výrobnej hospodárskej jednotky alebo do banského vedeckovýskumného ústavu, sa poskytuje vernostný prídavok naďalej vo výške zodpovedajúcej skupine pracovnej činnosti, ktorú vykonávali pre prevedením alebo uvoľnením,

b) uvoľnení do inej organizácie, môže uvoľňujúca organizácia poskytnúť jednorázovú náhradu vernostného prídavku podľa doby baníckej činnosti až do výšky šesť násobku vernostného prídavku, ktorí im patril za banícky rok, v ktorom došlo k uvoľneniu.

(4) Podrobnejšie vymenovanie podmienok pre priznanie náhrady vernostného prídavku upraví kolektívna zmluva.

§ 9

(1) Vernostný prídavok sa nekráti za čas trvania prekážok v práci, ak pracovníkovi za tento čas patrí náhrada mzdy alebo peňažnej dávky nemocenského poistenia nahradzujúce mzdu.

(2) Vernostný prídavok sa kráti o jednu dvanástinu ročnej sumy za každú neospravedlnene zameškanú smenu (pracovný deň) v príslušnom baníckom roku; neospravedlnene zameškané časti smien sa spočítajú.

(3) Pri prekážkach v práci bez nároku na náhradu mzdy, s výnimkou základnej (náhradnej) vojenskej služby a starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov po skončení doby poberania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, sa kráti vernostný prídavok o jednu dvanástinu ročnej sumy za každých 22 takto zameškaných smien (pracovných dní) v príslušnom baníckom roku.

(4) Pri vzniku alebo skončení pracovného pomeru v priebehu baníckeho roka patrí pracovníkovi za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru jedna dvanástina ročnej sumy vernostného prídavku.

§ 10

Výplata a splatnosť vernostného prídavku

(1) Vernostný prídavok sa vypláca raz ročne ku Dňu baníkov a energetikov za uplynulý banícky rok. K rovnakému dňu sa vypláca vernostný prídavok žiakom za ukončený rok prípravy.

(2) Vernostný prídavok poskytuje organizácia, s ktorou je pracovník v pracovnom pomere. Žiakom poskytuje vernostný prídavok organizácia, pre ktorú sa pripravujú na baníckej povolanie.

(3) Pracovníkom uvedeným v § 3 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. e) poskytuje vernostný prídavok organizácia, s ktorou boli pred uvoľnením v pracovnom pomere.

(4) Za dobu výkonu základnej (náhradnej) vojenskej služby je vernostný prídavok splatný do jedného mesiaca po skončení tejto služby.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Doba výkonu základnej (náhradnej) vojenskej služby sa zahŕňa do doby baníckej činnosti, ak na ňu bezprostredne nadväzuje.

(2) Doba odpracovaná v organizáciách a orgánoch uvedených v § 3 ods. 2 sa zahŕňa do doby baníckej činnosti, ak z nich pracovník bezprostredne prešiel k opätovnému výkonu baníckej činnosti v baníckej prevádzke.

§ 12

Pracovníkom uvedeným v § 3 a § 8 ods. 3 písm. a), u ktorých došlo k zmene zamestnania predo dňom účinnosti tohto zákona, sa vernostný prídavok poskytuje vo výške, v ktorej by im patril, keby ku zmene zamestnania došlo za účinnosti tohto zákona.

§ 13

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanoví nariadením

a) výpočet nerastov dobývaných v hlbinných baniach a podúrovňových lomoch [§ 2 ods. 2 písm. a) a b)],

b) ktoré ďalšie diela sa považujú za podzemné stavby zriaďované a likvidované baníckym spôsobom [§ 2 ods. 2 písm. e)],

c) zaradenie baníckych činností do skupín (§ 7 ods. 2),

d) ročné sumy vernostného prídavku (§ 7 ods. 1) a bližšie podmienky jeho poskytovania.

§ 14

Vernostný prídavok sa podľa tohto zákona prvý raz vyplatí ku Dňu baníkov a energetikov 1984.

§ 15

Zrušujú sa:

1. zákon č. 177/1968 Zb. o vernostnom prídavku baníkov;

2. ustanovenie § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1982 Zb.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

v z. Rohlíček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1974 Zb. o príspevku a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaných náborom vykonávaným národnými výbormi.

2) §1 ods. 1 a 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1982 Zb.