Nájdených 32
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
252/2010 Z. z. Vyhláška o povodňovej situácii a o priebehu povodní 15.06.2010
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
462/2004 Z. z. Vyhláška o predpokladoch na výkon starostlivosti o životné prostredie 01.10.2004
220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 01.05.2004
205/2004 Z. z. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.07.2004
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.04.2002
83/1993 Z. z. Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách 01.05.1993
140/2021 Z. z. Novela zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 21.04.2021
368/2020 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 12.12.2020
239/2017 Z. z. Novela zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.11.2017
12/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2017
409/2014 Z. z. Novela vodného zákona 15.01.2015
251/2010 Z. z. Vyhláška o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce 15.06.2010
4/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2010
219/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. 01.01.2009
100/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 01.07.2008
432/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu 01.10.2005
431/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2005 Z. z. 01.10.2005