Nájdených 159
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2011 Z. z. Vyhláška o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín 01.01.2012
491/2011 Z. z. Vyhláška o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín 01.01.2012
490/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii 01.01.2012
489/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení 01.01.2012
488/2011 Z. z. Vyhláška o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody 01.01.2012
487/2011 Z. z. Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní 01.01.2012
486/2011 Z. z. Vyhláška o podmienkach, postupoch a lehotách o skúškach biologickej účinnosti 01.01.2012
485/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín 01.01.2012
405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti 26.11.2011
155/2010 Z. z. Nariadenie o ovocných drevinách určených na výrobu ovocia na trh 30.09.2012
507/2009 Z. z. Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového 01.07.2010
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
215/2009 Z. z. Nariadenie o výnimke na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín 30.06.2009
202/2009 Z. z. Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín 01.06.2009
283/2006 Z. z. Vyhláška o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2006
199/2005 Z. z. Nariadenie o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny 15.05.2005
110/2005 Z. z. Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 01.04.2005
74/2004 Z. z. Nariadenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín 15.02.2004
73/2004 Z. z. Nariadenie na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej 15.02.2004
70/2004 Z. z. Nariadenie o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka 15.02.2004