Nájdených 24
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
352/2011 Z. z. Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.11.2011
3/2010 Z. z. Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 01.02.2010
113/2006 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 01.03.2006
462/2004 Z. z. Vyhláška o predpokladoch na výkon starostlivosti o životné prostredie 01.10.2004
319/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku 01.06.2004
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
205/2004 Z. z. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.07.2004
4/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2010
235/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.07.2009
711/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávaja zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.01.2005
421/2004 Z. z. Zákon o ekologickom poľnohospodárstve 01.08.2004
318/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.06.2004
392/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.10.2003
337/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 10.09.2001
322/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.12.1999
72/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.04.1996
53/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.04.1995
52/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 01.04.1995
363/1992 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 10.07.1992
163/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.04.1992