Oznámenie č. 118/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou

Čiastka 47/2008
Platnosť od 08.04.2008
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 20. februára 2009 v súlade s článkom 7 ods. 1 dohovoru.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 650 z 5. decembra 2007 vyslovila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou (oznámenie č. 441/1990 Zb. a 22. bod oznámenia č. 110/1997 Z. z.).

Prezident Slovenskej republiky listinu o vypovedaní dohovoru podpísal 22. januára 2008.

Listina o vypovedaní dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 20. februára 2008.

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 20. februára 2009 v súlade s článkom 7 ods. 1 dohovoru.