Nájdených 42
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
501/2010 Z. z. Vyhláška o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 01.01.2011
217/2004 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov 01.05.2004
57/1992 Zb. Vyhláška o poskytovaní a používaní prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa 14.02.1992
166/1991 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku 01.05.1991
102/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup 01.01.1986
509/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
399/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby 01.12.2008
r1/c73/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z.
152/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby 01.05.2008
17/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva
707/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy 01.01.2005
571/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní 01.11.2004
408/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov 01.08.2004
183/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín 01.06.2001
21/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných pozemkov 01.02.2001
93/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín 01.07.1999
49/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov 01.03.1997
329/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu 01.12.1996
126/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátného fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 01.06.1994
16/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)