Nájdených 134
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010
271/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca kritériá a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov 01.09.2011
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
60/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca požiadavky pre merania a kalibrácie 15.03.2011
448/2010 Z. z. Vyhláška o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.12.2010
361/2010 Z. z. Požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania 15.09.2010
314/2010 Z. z. Program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 15.07.2010
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe 15.06.2010
314/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
46/2009 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 11.04.2009
626/2004 Z. z. Nariadenie o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz 01.12.2004
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.11.2004
274/2004 Z. z. Nariadenie o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 01.05.2004
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia 01.09.2002
401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2000
r1/c67/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z.
178/2011 Z. z. Podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót 20.06.2011
177/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vykázanie a výpočet emisií skleníkových plynov 20.06.2011