Vyhláška č. 131/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Čiastka 54/2006
Platnosť od 14.03.2006 do31.12.2012
Účinnosť od 01.03.2012 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 1. marca 2006,

ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý sa ustanovujú v množstvách

a) 157 900 ton na rok 2007,

b) 125 200 ton na rok 2008,

c) 109 900 ton na rok 2009,

d) 104 900 ton na rok 2010.

(2) Národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 130 000 ton.

(3) Národné emisné stropy amoniaku na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 39 000 ton.

(4) Národné emisné stropy prchavých organických zlúčenín na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 104 300 ton.

(5) Národné emisné stropy1) ustanovené v odsekoch 1 až 4 sa navrhujú na účely splnenia predbežných environmentálnych cieľov a zníženia eutrofizácie pôdy v oblastiach s usadeným hnojivovým dusíkom prevyšujúcim kritickú záťaž o 30 % v porovnaní s rokom 1990.

(6) Predbežné environmentálne ciele sú:

a) znížiť acidifikáciu najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 1990 v každom štvorci siete v oblastiach, v ktorých sú prekročené kritické záťaže,

b) znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre ľudské zdravie (AOT60 = 0) o dve tretiny v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie v žiadnom štvorci siete prekročiť absolútny limit 2,9 ppm.h.,

c) znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre plodiny a poloprírodnú vegetáciu (AOT40 = 3 ppm.h) o jednu tretinu v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie prevýšiť absolútny limit 10 ppm.h vyjadrený ako prekročenie kritickej úrovne 3 ppm.h v ktoromkoľvek štvorci siete.

(7) Oxidy dusíka sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

(8) Prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.

(9) AOT 40 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.

(10) AOT 60 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.

(11) Štvorec siete je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.

(12) Prízemný ozón je ozón v najnižších častiach troposféry.

§ 2

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1. Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014 je uvedené v prílohe č. 2.

§ 2a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012

OkresEmisné kvóty v t/rok
20112012
Bratislavský kraj
Bratislava I3030
Bratislava II11 07010 500
Bratislava III4030
Bratislava IV4030
Bratislava V3030
Malacky270260
Pezinok3030
Senec3030
Trnavský kraj
Trnava340320
Dunajská Streda340320
Galanta270250
Hlohovec3030
Piešťany3030
Senica3030
Skalica3030
Trenčiansky kraj
Trenčín340320
Bánovce nad Bebravou3030
Ilava7060
Myjava3030
Nové Mesto nad Váhom3030
Partizánske580550
Považská Bystrica580550
Prievidza36 75034 900
Púchov240230
Nitriansky kraj
Nitra3030
Komárno3030
Levice3030
Nové Zámky1 3501 280
Šaľa580550
Topoľčany3030
Zlaté Moravce3030
Žilinský kraj
Žilina1 8501 740
Bytča3030
Čadca3030
Dolný Kubín3030
Kysucké Nové Mesto3030
Liptovský Mikuláš3030
Martin1 7501 680
Námestovo3030
Ružomberok750700
Turčianske Teplice3030
Tvrdošín3030
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica3030
Banská Štiavnica3030
Brezno7060
Detva3030
Krupina3030
Lučenec9080
Poltár3030
Revúca1 3501 300
Rimavská Sobota3030
Veľký Krtíš3030
Zvolen2 3002 200
Žarnovica3030
Žiar nad Hronom650600
Prešovský kraj
Prešov3030
Bardejov3030
Humenné1 2001 140
Kežmarok3030
Levoča3030
Medzilaborce3030
Poprad3030
Sabinov3030
Snina170160
Stará Ľubovňa3030
Stropkov3030
Svidník3030
Vranov nad Topľou2 1502 000
Košický kraj
Košice I3030
Košice II10 75010 200
Košice III3030
Košice IV2 0501 950
Košice-okolie7060
Gelnica3030
Michalovce5 8505 550
Rožňava3 2503 100
Sobrance3030
Spišská Nová Ves3030
Trebišov3030

Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014

OkresEmisné kvóty v t/rok
20132014
Bratislavský kraj
Bratislava I2525
Bratislava II10 30010 200
Bratislava III2525
Bratislava IV2525
Bratislava V2525
Malacky200180
Pezinok2525
Senec2525
Trnavský kraj
Trnava250200
Dunajská Streda10080
Galanta230220
Hlohovec2525
Piešťany2525
Senica2525
Skalica2525
Trenčiansky kraj
Trenčín300280
Bánovce nad Bebravou2525
Ilava5045
Myjava2525
Nové Mesto nad Váhom2525
Partizánske450400
Považská Bystrica400380
Prievidza34 90034 900
Púchov2525
Nitriansky kraj
Nitra2525
Komárno2525
Levice2525
Nové Zámky1 2001 100
Šaľa2525
Topoľčany2525
Zlaté Moravce2525
Žilinský kraj
Žilina1 0501 000
Bytča2525
Čadca2525
Dolný Kubín2525
Kysucké Nové Mesto2525
Liptovský Mikuláš2525
Martin1 2001 100
Námestovo2525
Ružomberok300290
Turčianske Teplice2525
Tvrdošín2525
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica2525
Banská Štiavnica2525
Brezno5045
Detva2525
Krupina2525
Lučenec5040
Poltár2525
Revúca1 000950
Rimavská Sobota3030
Veľký Krtíš2525
Zvolen1 8001 700
Žarnovica2525
Žiar nad Hronom550530
Prešovský kraj
Prešov2525
Bardejov2525
Humenné500450
Kežmarok2525
Levoča2525
Medzilaborce2525
Poprad2525
Sabinov2525
Snina150140
Stará Ľubovňa2525
Stropkov2525
Svidník2525
Vranov nad Topľou1 9001 850
Košický kraj
Košice I2525
Košice II10 0009 800
Košice III2525
Košice IV1 8501 800
Košice-okolie5040
Gelnica2525
Michalovce4 0003 500
Rožňava5045
Sobrance2525
Spišská Nová Ves2525
Trebišov2525“.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 06).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.