Vyhláška č. 631/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Čiastka 260/2007
Platnosť od 28.12.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2008 do31.08.2009
Zrušený 338/2009 Z. z.

OBSAH

631

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 časti I. bod 1.13.1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu2a) znie:

„1.13.1 Pre zariadenia uvedené v bode 1.2.1, ktoré sa na základe písomného záväzku prevádzkovateľa nebudú od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015 prevádzkovať viac ako 20 000 hodín, sa od 1. januára 2008 neuplatňujú emisné limity. Písomný záväzok sa predkladá do 15. januára 2008 obvodnému úradu životného prostredia, a ak sa na zariadenie vzťahuje osobitný predpis,2a) aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Správu o počte využitých prevádzkových hodín za uplynulý rok a o počte prevádzkových hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu tohto zariadenia, prevádzkovateľ predkladá každoročne do 15. februára počnúc rokom 2009.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V prílohe č. 4 časti I. sa v bode 1.9.4.2 písm. a) za slová „1 000 mg.m-3“ vkladajú slová „v priemere“.

3. V prílohe č. 4 časti I. sa v bode 1.9.4.2 písm. b) za slová „600 mg.m-3“ vkladajú slová „v priemere“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Jaroslav Izák v. r.