Oznámenie č. 32/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia

Čiastka 15/2011
Platnosť od 12.02.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

32

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 písm. j) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

výnos z 22. júna 2010 č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2010 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.